Twingly statistik

lördag 6 januari 2018

En världshistorisk profetia och ändens tid

I Bibeln kan vi följa frälsningshistorien ifrån dess början och in i ändens tid, men vi kan också hitta sambandet mellan världshistorien så som den skildras i Gamla Testamentet och fram till ändens tid i vilken vi nu lever.

Gud känner världens slut ifrån dess början, men vi är tröga att fatta vad det är han menar när han talar till oss genom Guds Ord. Jesaja 46:10: "Jag som i förväg förkunnar vad komma skall, och långt förut vad ännu ej har skett."

I Daniels boks andra kapitel finns en profetia som skildrar världshistoriens huvuddrag fram till vår egen tid.. Denna profetia skrevs ned ungefär sexhundra år före Kristus. Låt oss nu studera den och ta reda på vad den handlar om, speciellt det som redan har skett. Kanske vi då lättare kan ana det som ligger framför oss. Det vi ännu inte vet någonting om, men som ändå är beskrivet i profetian.

Daniel 2:28: "Det finns en Gud i himmelen, som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar."

Gud ville visa vad som skulle ske i framtiden när han lät kung Nebukadnessar få en dröm, och Daniel kunde profetiskt tala om för kungen vad han hade drömt. Daniel kunde också ge kungen uttydningen av drömmen. När Gud talar till oss människor, vilket han gör även i vår tid genom Jesus Kristus, som är Guds son, så vill han också att vi ska förstå vad det är han menar. Han vill uttyda för oss det som till en början kan verka svårt att förstå. När vi tränger in i det heliga mysteriet, så uppenbarar han för oss tidens tecken, så att vi förstår den tid i vilken vi nu lever. Historien bekräftar de bibliska profetior som redan har gått i uppfyllelse.

Daniel sade uttydningen till kungen: "Du är det gyllene huvudet" Dan. 2:38 Det syftade på det Babyloniska riket, där Nebukadnessar var kung. Under hans regering blev det Babyloniska riket, sydväst-Asiens mäktigaste rike. Det babyloniska riket var en fortsättning på det Assyriska riket. Nebukadnessar genomförde många fälttåg, bland annat så fick han Juda rike på fall och folket bortfördes till Babel som fångar i sjuttio år. Efter Nebukadnessar var den babyloniska storhetstiden förbi. Ett annat välde skulle rycka in i staden och erövra makten. Detta skulle till och med ske utan svärdshugg

"Men efter dig skall uppstå ett annat rike ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar och det skall råda över hela jorden." 2:39

Det andra riket, som profetian förutsagt uppstod år 539 f.Kr då den persiske härföraren Kores intog staden. Detta rike var det Medisk Persiska riket. Den dåvarande kungen Belsassar blev dödad

Perserna hade nu kontrollen över Babylonien ända tills Alexander den store år 337 - 323 f.Kr. skapade sitt världsrike.

Detta skulle bli det tredje riket, det grekiska väldet, som var förutsagt i profetian. Alexander den store är ett av historiens största namn. Precis så som profetian förutsagt skulle det grekisk-makedonska riket råda över hela jorden. Alexander ryckte in i Mindre Asien och lade den ena segern till den andra, tills han till slut var han herre över hela främre Orienten. På så sätt kan man säga att profetian verkligen uppfylldes.

"Ett fjärde rike skall också uppstå och vara starkt som järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt, och som järnet krossar och förstör allt annat, så skall också detta krossa och förstöra 2:40

Den grekiska stormakten besegrades av den tillväxande romerska makten. Inget världsvälde har någonsin haft så stor makt som Romarriket, som var detta fjärde rike som profetian tidigare hade förutsagt.

"Men i de kungarnas dagar (alltså under romarrikets tid) skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå, evinnerligen." 2:44

Detta handlar om ett rike som aldrig i evighet skall förstöras.

Det handlar om Kristi rike. Se Lukas 1:32-33. "Du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut."

1.Kor 15:24 "Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt."

Hebr. 12:28 "Vi får ett rike som inte kan skakas Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud som han vill."

Upp. 11:15 "Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen som sade: »Herraväldet över världen tillhör nu vår Herres och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter. "

Du frågar kanhända: När är tiden inne för Kristi rike. Jag svarar så som Bibeln säger: Tiden är inne nu. Jesus Kristus har redan vunnit en fullkomlig seger över ondskans makt. Han sitter på tronen, så som det står skrivet: "ty han måste härska, tills han har lagt alla fiender under sina fötter." Gud som är hela världens rättmätige härskare, måste återta sitt herravälde, som rubbats av ondskans makt. Detta har redan skett i samband med att Jesus dog och uppstod. Segern är redan vunnen. Guds rike har redan kommit, och det skall få sin fulländning när Jesus kommer tillbaka. Riket finns redan i himmelen och kallas ofta i Bibeln för himmelriket. Detta gudomliga herravälde finns också på jorden genom Jesus Kristus och Guds församling, och det skall få sin fulländning på den nya himmelen och den nya jorden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar