Twingly statistik

fredag 27 maj 2016

Har vi inget dricksvatten behöver vi inget försvar

Vi är beroende av ett rent dricksvatten från Vättern. Man ska inte använda en dricksvattentäkt som skjutbana. Det har pågått alltför länge nu och nu vill man utöka flygningar på låg höjd från 20 till 50 dagar om året och skjutningarna från 1000 till 69000 skott, rakt ner i sjön. Ammunitionen lämnas kvar på botten. Skjutningarna stör såväl boende som djurliv.Har man inget dricksvatten behövs inte något försvar. Lyssnar man inte till opinionen längre, så existerar ingen demokrati. Jag läser i dag i Motala & Vadstena Tidning att skjutningar tilltar trots protesterna. Många är oroliga för vad detta får för konsekvenser på vattenkvalitet och fiskar. Försvarsmakten har trots detta fått klartecken för att utöka skjutningarna. Vi måste börja reagera innan det är för sent.

  Dessutom läser jag på Aktion Rädda Vätterns hemsida:

  GAS

  "Bolaget Gripen Gas har fått tillstånd att provborra efter gas i alunskiffer på land (sammanhängande område från Borensberg, Motala, Vadstena till Tåkern) och i Vätterns botten (ett 160 km2 stort område).  Alunskiffer är den giftigaste bergarten som finns. Området innehåller naturreservat och Natura 2000-skyddat vatten. »Rör du i alunskiffer, bryter helvetet loss!« säger en expert på tungmetaller. Lämnad kvar i marken, gör skiffern ingen skada.  

  GRUVA

Ett gigantiskt dagbrott planeras på berget ovanför Gränna,  där Tasman Metals, vill utvinna s k sällsynta jordsartsmetaller, som används i modern teknik. Att anlägga en gruva uppströms en vattentäkt, får en expert på gruvdammar att säga:"Gruva eller dricksvatten, valet är ert?"

  OM VI FORTFARANDE TROR ATT VI KAN PÅVERKA, SÅ MÅSTE DET SKE NU. LÄGG DIN RÖST PÅ DET PARTI SOM STÅR FRED OCH MILJÖPOLITIK NÄRMAST. DE SOM TROR ATT SVERIGE SKALL FÖRSVARAS MED VÅLD ÄR UTE PÅ FEL VÄGAR. "VÄGEN HETER ICKE VÅLD"

fredag 20 maj 2016

Meddelande om mitt besök vid Aleris Kirurgmottagning i dag den 20 maj 2016

I dag 20 maj 2016 har jag varit på besök vid Aleris Kirurgi Lasarettet Motala efter remiss från Vårdcentralen. Jag har samtalat med läkare om mitt ljumskbråck.

Läkaren meddelade att en operation egentligen är nödvändig, men med tanke på de risker det skulle innebära för mig avråder han.

Bakgrunden är denna:

Efter operationen för min prostatacancer, 6 november 2014 då prostatan avlägsnades har jag haft besvär i nedre delen av buken på vänster sida.

Onsdag 13 april 2016 hade jag fått tid hos läkaren Mikael Propocan vid Vårdcentralen Lyckorna. I över ett års tid har jag för läkarna på Vårdcentralen förklarat att jag har ont i buken på min vänstra sida. En del läkare har inte ens undersökt vad orsaken kunde vara utan viftat bort problemen. Mikael bad mig ligga upp på britsen. Efter några enkla undersökningar konstaterade han att jag har ljumskbråck på vänster sida. Detta besvär har jag således haft under så lång tid utan att någon kommit på en så enkel undersökning som förklaring till just detta problem.

I dag har detta således bekräftats, men eftersom jag lider av så många andra sjukdomar avråder läkaren, men jag kommer att få kallelse till utprovning av ljumskbråcksbälte och om besvären blir värre kommer jag att få göra en ljumskbråcksoperation vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Mina sjukdomar och mediciner i nuläget är enligt min journal:

01.Angina pectoris,Ischematisk hjärtsjukdom (Hjärtinfarkt och Carotis) ( Mediciner: Enalapril och Clopidogrel för blodförtunning)

02. Astma, (Medicin Symbicort eller Duo Resp Spiromax)

03. Pollenallergi. (Medicin Nasonex)

04. Lipidrubbning (Risk för ökade blodfetter) (Medicin Crestor),

05. Prostatacancer, (Kontroll halvårsvis av PSA-värden)

06. Recidiverande depression, (Koncentrationssvårigheter, minnesstörning efter återkommande depressioner) Medicin (Cipralex)

07. Luts,(Urinvägssymptom)

08. Reflux, (läckage av magsyra som läcker från magsäcken till och med upp i munnen. (Medicin: Ranitidin)

09. Generaliserande Ångestsyndrom (Medicin Lyrica.) och

10. Folsyre och B12 brist (Medicin: Folsyra och B12 vitamin)

11. Förstoppning på grund av sammanväxta tarmar (Medicin: Omnicol, oral lösning)

tisdag 17 maj 2016

Lars Adaktusson och det verkliga Israel.

Jag visar ganska tydligt min frustration över innehållet i en del länkar, som vänner delar och nu senast i Lars Adaktussons text: "Det verkliga Israel."

Han finns med på bild tillsammans med Nachman Shai från israeliska Labour samt EPP-parlamentarikerna Ramona Manescu och Davor Ivo Stier.

Texten som Adaktusson skriver handlar givetvis inte om det verkliga Israel i biblisk mening, utan om den nuvarande staten Israel, ja egentligen handlar den inte ens om det, utan är tyvärr en upprepning av Israels fientliga kritik mot den svenska regeringen och i synnerhet mot den falska anklagelsen mot vår utrikesminister Margot Wallström.

Det är sorgligt att Adaktusson allierar sig med Israel mer än med sitt eget land, men det har han ju länge gjort, så egentligen är det inget nytt. Denna proisraeliska hållning har ingenting att göra med det verkliga Israel i biblisk mening.

Se Romarbrevet 9:6-8: ""Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel (läs: "Det verkliga Israel"min parentes.) är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju: "Genom Isak skall jag ge dig dina efterkommande," det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande." Se även Galaterbrevet 6:16: "Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, ÅT GUDS ISRAEL."

Guds Israel, Guds folk är för Paulus de kristna, vare sig de varit judar eller hedningar före sin omvändelse.

För mig är detta en sanning, som jag tyvärr inte får dela med alla mina vänner, eftersom de knyter dessa bibelord och andra texter i Bibeln till den nuvarande Staten Israel..

Detta vet de flesta som har läst vad jag skrivit, men de håller inte med mig och vill inte heller gå i polemik mot mig, vilket jag beklagar. "Am I surprised", skrev en god vän. Nä, det kan hända att han inte är förvånad över min inställning, men jag är förvånad över att inte alla är förvånade över att jag är förvånad. "Are you not surprised?"

onsdag 11 maj 2016

Vem bryr sig om de kristna i Mellanöstern?

Man kan lätt få uppfattningen att ingenting görs när det gäller erkännandet av det folkmord på kristna som pågår i Syrien och Irak när man läser det som står i tidningen Dagen i dag onsdag 11 maj. " Vi uppmanar Sveriges riksdag: "Erkänn folkmordet på kristna"

Det är sju kyrkoledaren politiker, en präst och en journalist som skriver och kritiken riktas främst till den svenska regeringen, men även till Svenska kyrkan. Det är en allvarlig kritik, men vid närmare betraktande av det som skrivs ser man tyvärr att den inte stämmer.

Både regeringen och Svenska kyrkan gör mer än vad dessa kritiker skriver. Urikesminister Margot Wallström har tidigare svarat på denna fråga i ett dokument som finns på Sveriges riksdags hemsida. Kan läsas här!

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:671 av Robert Halef (KD) Erkännande av det pågående folkmordet på kristna i Syrien och Irak

Robert Halef har frågat mig om jag kommer verka för att FN erkänner folkmordet på kristna och andra etniska folkgrupper såsom syrianer, armenier, kaldéer och yazidier.

Jag har tidigare svarat på interpellationerna 2014/15:57 och 181 som rört frågor om vad Sverige kan göra med anledning av situationen i Syrien och Irak.

Vi får alltjämt uppgifter om att Daesh begår grova, systematiska och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt i Syrien och Irak.

Jag delar Robert Halefs stora oro över de kristna och andra minoriteters situation i Syrien och Irak. Kristna och andra grupper är svårt drabbade av Daeshs brutalitet. Det är ingen tvekan om att mycket allvarliga internationella brott begås. Vi, tillsammans i Förenta Nationerna, har ett ansvar att verka för att människor i fara bereds skydd, ett snabbt slut på konflikten och att de ansvariga för övergreppen ställs till svars. Detta ansvar gäller oavsett om dessa brott kategoriseras som folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Det finns ingen hierarki dem emellan. Vi kommer därför fortsätta verka för att FN tar alla mått och steg som behövs. Regeringen anser att Daesh utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Sverige ingår därför i den breda globala koalitionen för att bekämpa Daesh och främja långsiktig stabilitet i Irak och Syrien. Det svenska stödet omfattar såväl politiskt och militärt stöd som utvecklings- och humanitära insatser.

De skyldiga till övergreppen och brotten mot mänskligheten måste ställas till svars. Regeringen har därför tillsammans med de andra EU-länderna uppmanat säkerhetsrådet att hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen och uppmanat Irak att ansluta sig till domstolen. En särskild undersökningskommission, med mandat från FN:s råd för de mänskliga rättigheterna har besökt Irak för att dokumentera brott begångna av Daesh. Kommissionen har också begärt att få komma in i Syrien men fått nej av den syriska regimen.

Sverige tar också ett stort ansvar för den svåra humanitära situationen som uppkommit till följd av konflikten i Syrien. Sedan 2011 har Sverige bidragit med 1,9 miljarder kronor i humanitärt bistånd och tagit emot över 130 000 asylsökande från Syrien. Vi stödjer Syriens grannländer som är utsatta för ett hårt tryck. Detta stöd kommer att öka genom vår nya femåriga Syrienkrisstrategi med 1,7 miljarder kronor för 2016-2020. I Irak har Sverige bidragit med över 600 miljoner kronor i humanitärt stöd sedan 2011, utöver ett bilateralt utvecklingssamarbete som i år omfattar 30 miljoner kronor och stöd på 35 miljoner kronor till FN:s stabiliseringinsatser i områden som befrias från Daesh. Under förra året tog Sverige emot drygt 20.000 asylsökande från Irak, en ökning med 700% jämfört med föregående år.

På lång sikt är det enbart en politisk lösning som kan få slut på konflikten i Syrien. Hur detta ska åstadkommas finns nu utstakat i säkerhetsrådets resolution 2254. Två svenska diplomater bistår FN-sändebudet Staffan de Misturas viktiga arbete. För att öka förutsättningarna att samtalen i Genève ska lyckas har Sverige även förberett ett omfattande stöd till bl.a. en kvinnlig rådgivargrupp och

till civilsamhällesföreträdares deltagande i Genève.

Stockholm den 3 februari 2016

Margot Wallström

Anledningen till att vi inte får höra så mycket om vad Svenska kyrkan gör besvaras och går att läsa på den här länken från tidningen Dagen: "Därför tiger Svenska kyrkan om stödet till de kristna."

"Hur lätt blir människors kinder heta. De döma snabba fast de litet veta."(Heidenstam)

måndag 2 maj 2016

Efterlysning: Profeter som talar sanning!

Jeremia 6:13 "Ty alla, både små och stora, söker där orätt vinning, och både profeter och präster far allesammans med lögn, de tar det lätt med helandet av mitt folks skada. De säger: "Allt står väl till, allt står väl till, "och dock står inte allt väl till."

Vem handlar detta om och i vilket sammanhang kan man förstå texten?

Jeremia är vid det här tillfället uppfylld av Herrens vrede över det upproriska tillstånd som råder vid den här tiden. Vi befinner oss i början av profeten Jeremias verksamhetsperiod omkring år 627 f.Kr.. Det är i slutet av Juda rikes historia. Den unge kungen Josias hade då regerat i tretton år över det folk som var "Herrens utvalda folk".

Israel var inte längre ett enat rike. Det hade splittrats i två delar, Israel i norr och Juda i söder. Båda rikena fick uthärda hårda strider med det mäktiga assyriska riket, som härjade och plundrade i regionen Israels rike hade krossats av den assyriske härskaren och förslavat en stor del av dess befolkning. Juda rike förde en osäker tillvaro som vasallstat under Assyrien, men kung Josia lyckades göra Juda rike oberoende

Det står att kung Josia gjorde vad rätt var i Herrens ögon. En sådan sak var att han befallde att översteprästen Hilkia skulle göra i ordning pengar som influtit till Herrens hus. Han skulle överlämna dessa pengar till dem som arbetade med att sätta i stånd det som förfallit.

När Hilkia gör detta så hittar han lagboken som varit gömd.

När kungen får höra vad som står i lagboken, så blir han bestört och river sönder sina kläder. Han säger: "Gå och fråga Herren för mig och för folket , ja för hela Juda, angående det som står skrivet i denna bok, som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är upptänd mot oss, därför att våra fäder inte har velat lyssna till denna boks ord och inte har gjort allt som är oss föreskrivet." 2 Kungaboken 22:13

Prästen Hilkia och några till gick då till profetissan Hulda på kungens befallning Hennes profetia var mycket allvarlig. Den handlade om den olycka som skulle drabba folket därför att de inte lyssnat till det budskap som var dem föreskrivet. Det var inget populärt budskap. Det handlade om dom och straff över ett folk som redan var hårt prövat. Även Jeremia frambar ett sådant budskap. Det fanns en anledning till detta

"Herrens ord har blivit till vanära bland dem, de har inget behag till det. Därför är jag uppfylld av Herrens vrede, jag förmår inte hålla den inne. Utgjut den över barnen på gatan och över alla de unga männens samkväm. Ja både man och kvinna skall drabbas av den, även den gamle och den som har fyllt sina dagars mått."Jer. 6:10-11

I samma veva fanns det andra profeter, som inte ville förstå allvaret och som hade ett annat budskap, ett avfälligt budskap. De insåg inte tidens allvar. De var falska profeter, som ville bli populära genom sin egen förkunnelse. De ville själva stå i centrum och de samlade säkert många åhörare genom sin skenfagra förkunnelse. De profeterade om lycka i stället för olycka, eftersom de inte insåg det allvarliga läget.

Om jag är allvarligt sjuk, så går jag till doktorn för att få en rätt diagnos. Jag vill inte att doktorn ska ta det lätt på min sjukdom. Jag vill veta sanningen även om det skulle göra ont att få veta den.

Det här var en mycket svår tid för Juda rike och för Israel. Den kulminerade med att templet i Jerusalem förstördes och folket fördes bort till Babel under en period av sjuttio år.

Det fanns en tid i vårt land och i vår del av världen när man prioriterade det som står skrivet i Guds ord, och med detta menar jag

"Summan av ditt ord är sanning." Psaltaren 119:160

Guds ord har varit en vägledande faktor för vårt land och vårt folk.

Kan man göra en liknande analys av det andliga tillståndet i dag, så som man gjorde på den här tiden? Finns det nationella ledare som kan göra som Josia gjorde:

"Gå och fråga Herren för mig och för folket, angående det som står i denna bok.?" Kan vi säga som man också sa vid den här tiden: "Allt står väl till, allt står väl till?" Kan vi ta det lätt med helandet av vårt folks nationella skada, som om ingenting hade hänt? Om vi lyssnar på de profeter som talar sanning, så kanske det innebär att vi får en icke önskvärd men nödvändig diagnos. Sanningen kan vara obehaglig.

Israel förkastade Guds väg vid denna tid. När Herren talade:

"Ställ er vid vägarna och se till, och fråga efter forntidens stigar, fråga vilken väg som är den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar" Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den" Och när jag då satte väktare över er och sade: "Ge akt på basunens ljud", så svarade de: "Vi vill inte ge akt på det." Jer.6:1-17

Jag menar INTE att det är domsprofeter vi behöver i första hand. Sådana finns det och de är inte alltid utsända av Herren lika litet som "lyckoprofeterna" är det. Det finns så kallade domsprofeter, som tar sig friheten att utmåla skräckfyllda framtidsscenarier, utan att vara sända av Herren. Det står om dem i Upp. 2: 2:

"Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det, och du har funnit att de är lögnare."

Vi behöver första av allt profeter som talar sanning.

"När han (Hjälparen) kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd; de tror inte på mig (Jesus). Rättfärdighet; jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, Dom; denna världens härskare är dömd." Joh. 16:8....."(Hjälparen) skall vägleda er med hela sanningen.