Twingly statistik

måndag 28 augusti 2023

Dragspel till salu

Begagnat Rämje pianodragspel 3900 kronor

Dragspelsväska 300 kronor

säljes nu till rekordlågt pris

Telefon 070-1706912måndag 14 augusti 2023

Till Daniel Persson om Stefan Swärds replik i Dagen

 

Käre Daniel

Jag skriver till dig därför att du är en ledare i den församling jag tillhör. Det finns en del saker jag skulle vilja dela med dig, där jag känner oro för en del av det du har svarat i de kommentarer vi delat på Facebook. Det gäller Stefan Swärds slutreplik till EFK:s slutrapport där han menar att enda möjligheten att hålla ihop EFK är att tydligt ta ställning för den äktenskapssyn som hittills präglat EFK. Så långt jag förstår har de aldrig övergivit den, så varför menar han det?

Dagen 28 juli 2023

Varför måste Stefan Swärd  sätta sig över arbetsgruppen i EFK i denna fråga? Är det verkligen hans uppgift och vem har i så fall givit honom den? Jag tycker att han borde visa större respekt för den process som pågår i EFK. Hans text skapar mer oro och är mera splittrande än något annat. Varför vill han inte lyssna till den som har en pragmatisk bibelsyn.

Allt hat och all homofobisk rädsla som uttryckts i kommentarerna till denna slutreplik på Facebook är skrämmande, men du Daniel ser det inte så. Du tycker att vi borde söka alla svaren i Bibeln och på det sättet komma fram till samma slutsats. Jag tror inte vi kommer att bli eniga där.Du skriver att du inte vet något om hur EFK:s styrelse gör, men du vet desto mer om vad femtioen EFK-pastorer uttryckt sin oro för. Jag får uppfattningen att du redan har ställt dig på samma sida, eftersom du menar att Stefan Swärd genom sin utmaning kan reda ut den uppkomna situationen. En av dem som kommenterat skriver att ledarskapet i EFK måste bytas ut. Där finns varken ödmjukhet eller respekt för den process som pågår. Stefan Swärd har inte svarat på den kommentar jag lagt ut och det skulle förvåna mig om han gör det. Det har däremot du gjort Daniel och det uppskattar jag. 

Kommentera gärna vad jag här har skrivit för jag upplever ändå att du har en ödmjuk ton i din attityd och i ditt ledarskap. Jag ber för dig och de övriga ledarna i församlingen att ni ska få ha en ödmjuk inställning i denna så viktiga fråga.


fredag 11 augusti 2023

Vår tro och vår uppfattning om så kallade heliga religiösa skrifter får konsekvenser

 

Den liberala bibelsynen ger oss tolkningen att Bibeln inte är Guds Ord men att Guds Ord finns i Bibeln. Om det är på det viset, så borde det rimligtvis finnas anledning att tro att Guds ord även kan finnas i andra heliga religiösa skrifter.

Jag anser att det finns texter som inte gäller oss idag, därför att de är skrivna i en tid då man inte visste bättre. Till exempel texter om hur slavar ska hantera sin situation, att kvinnan ska underordna sig mannen etc. Det finns en del som har tillrättavisat mig för att jag har en sådan uppfattning.

Jag tar mig friheten att citera något ur en text av Mårten Ericson i SVD den 9 augusti 2023, där han skriver att Yttrandefrihet är grunden för religionsfrihet :

Själva tanken att en bok är oantastligt helig, oavsett om det rör Bibeln, Koranen eller någon annan skrift, är ursprung till oändligt mycket lidande i mänsklighetens historia. Tvärt om bör vi understryka det varierade och mångfacetterade, ja även det upproriska ordets oantastlighet i sammanhanget – oavsett hur förkastliga och meningslöst provocerande den senaste tidens aktioner faktiskt är……..Som underbyggnad för detta inlägg finns därför ett mer grundläggande frihetsanspråk. En fordran på en frihet som inte är lagstadgad, men som borde vara det.   Rätten till frihet från religion. Att ingen pojke eller flicka skall behöva uthärda en könsstympning, att inget barn skall tvingas in i äktenskap, att ingen människa skall hotas till livet på grund av sin tro eller icke tro eller behöva utstå förnedringen att bannlysas för sin sexuella läggning, att ingen kvinna skall behöva frukta för sitt liv för att hon gör abort, att ingen man skall få fostras i sådan rädsla för vad som händer efter livet att det lämnar outplånlig skräck i den levande, att inget folk skall kunna förtryckas under apartheidliknande former, att ingen människa skall kunna skuldbeläggas eller tyngas av skam och att ingen man eller kvinna skall kunna dömas till döden för att de lämnar en trosinriktning, med utgångspunkt i texter vars förment andliga eller moraliska innehåll inte uppdaterats sedan tidig järnålder.

Den svenska yttrandefriheten måste stå fast och den svenska regeringen måste vara tydlig med att Sverige inte ger vika för de teokratiska anspråk som nu ställs av både inhemska och främmande makter. Relationen mellan individen och Gud, eller den religiösa läran om man så vill, angår enbart individen och Gud. En bok kan vara helig för någon, men den är det inte för andra. Även en sådan helgd är således personligt. Var människa har rätt till sin egen religiösa tro, men ingen troende, inget samfund, ingen religion, har med sina dogmer rätt att inskränka andra människors frihet eller att med lag utverka förbud mot ifrågasättande.”

Detta håller jag fullständigt med om. Hur gör du? onsdag 9 augusti 2023

Min bibelsyn

 

Jag tar mig friheten att dela Åke Bonniers bibelsyn ifrån hans blogg. Inlägget är skrivet år 2013.

Jag känner mig väldigt trygg med den bibelsyn han här redovisar.


F R Å N  Å K E B O N N I E R S  B L O G G


"6 olika bibelsyner: Fundamentalism, evangelikal, liberal, konservativ, pentekostal, och apostolisk bibelsyn. Den konservativa är en sorts blandning av fundamentalistisk och evangelikal eller en sammanfattning av dem eller en beteckning för dem som inte känner sig heemma i den fundamentalistiska eller evangelikala. Den pentekostala talar om den Heliga Andens medverkan vid bibelläsning.

När jag läser dessa definitioner känner jag naturligtvis mig hemma i den liberala bibelsynen. Bibeln är inte Guds Ord men Guds Ord finns i Bibeln,"


 Diskutera gärna bibelsynen med mig och redovisa även din bibelsynmåndag 7 augusti 2023

Det är gudsordets auktoritet som skapar en stabil grund

 

Det är gudsordets auktoritet som skapar en stabil grund

så skriver pastor John Derneborg i en gästkrönika i tidningen Världen i dag

Jag hoppas verkligen inte att jag tolkar hans artikel negativt, men för min del vill jag säga hur jag upplever att det är i den församling jag tillhör.

I min församling är Gud själv genom Jesus auktoriteten och Anden; vägledaren, som skall hjälpa oss i sökandet efter sanningen. För oss har bibeln inte blivit en avgud utan en kompass som visar oss färdriktningen.

Det finns en del röster i vårt land som vill se en delning i kristenheten, hellre än ett enande. Dessa röster anser sig ha bibeln som högsta auktoritet och menar att svaren på vår tids frågor tydligt går att utläsa där.

I fördömande ord anser de att svensk kristenhet är på fel väg när de förordar behovet av tolerans och att en del frågor är teologiskt oklara och bara kan ses i en grumlig spegelbild.

En sådan delning har tidigare lett till förbränd mark. Människor har tagit skada av att lämna den trygga inhägnaden i tro på att gräset är grönare på den andra sidan. Det som kännetecknar dessa förrädiska röster är desamma som nu:

Splittring, missnöjesyttringar, hat och fördömelse.”

Det har sagts om dessa rörelsers sätt att de förökar sig på samma som det lilla encelliga djuret amöba. Det förökar sig genom delning. Detta är det rakt motsatta än vad Jesus förespråkar

Min kristna tro är inte grundad på en gammaltestamentlig bibelsyn, som ofta är människofientlig. Nej den är grundad i kärleken och kärlekens relationer till allt och alla. Detta utesluter inte min trohet till vad Gud egentligen har sagt i sitt ord, men den prioriterar min människosyn före min bibelsyn. "Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom."

John Derneborg har svarat på min text och det är jag väldigt tacksam för. Han skriver så här i en kommentar på min fb-sida:

På Pingst hemsida sammanfattas bibelsynen så här: ”Vi betraktar Bibeln som Helig Skrift, som Guds Ord till hela mänskligheten. Bibeln är den avgörande källan till all kristen tro, den ger oss kunskap om Gud, om Guds vilja och tankar, om Jesus Kristus och allt vad han sa och gjorde. Vi tror att de författare som skrev Bibeln var inspirerade av Guds Ande på ett speciellt sätt, så att dessa texter är unika som vägvisare i andliga frågor”.

Pingsts värdegrund sammanfattar: ”Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.”

I den krönika, som du hänvisar till, ger jag uttryck för hur detta praktiskt påverkar mig.

Tack för ditt svar John. Egentligen så finns det inte någonting i din krönika som jag inte kan hålla med om. Jag har läst den flera gånger och tagit in varenda ord och bearbetat dem i mitt inre. Kanske det är så att jag berör en helt annan sida i min text. Jag förnekar inte gudsordets auktoritet, men jag vänder mig emot dem som menar att det är den högsta auktoriteten, och dem som för en retorik att bibelsynen går före människosynen. Jag delar Pingsts värdegrund: "Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt." Jag protesterar mot dem som vill se kristenheten delad. Jag upprepar vad jag tidigare har skrivit. Det går inte ett svärd genom kristenheten som delar upp oss, splittrar och fördömer. Nej det Guds ord som omtalas i Bibeln är ett svärd som går igenom varje människa.

 John Derneborg: Om du skriver under på att bibeln ”är den avgörande källan till all kristen tro” så är det utifrån skriften vi säkerställer att vi inte förkunnar ett annat evangelium. Människosynen kommer från bibeln. Jag tror inte någon egentligen vill se kristenheten delad.

 Jag vill kort kommentera ett par andra saker du skrev.

1. GT. Som med många frågor så är det klokt att börja titta på Jesus. Hur såg han på GT? Han såg texten som inspirerad av Gud och en auktoritet. Han citerade GT när han mötte Satan i vildmarken, han gjorde det när han diskuterade med de skriftlärda och när han höll på att dö på korset. Han såg GT uppfyllas i sin egen person! Han hänvisar ofta till personerna som antingen skrev eller är beskrivna i GT.

Hur kan få du och jag ha en avog inställning till GT när vår herre och frälsare inte hade det? Otänkbart!

2. Enhet. Just eftersom skriften är min auktoritet, ser jag allvarligt på splittring bland kristna (1 Kor 1:11-13). Det gäller både mellan samfund, raser, men också i den lokala församlingen. Oenighet bör hanteras (Ef 4:1-3). Om någon inte talar vänligt om andra, bör det inte bara få passera. Det skadar kroppen. Rom 16:17-18. Nya testamentet är tuffare än GT, men det är för vårt bästa. Titus 3:10-11.

Jag citerar bibeln för att det är just när skriften är vår auktoritet som vi kan få den enhet du ger uttryck för att vilja ha.

Låt oss inte tillskriva varandra egenskaper som i praktiken river broar och splittar. Jag blundar inte för att det finns personer som vill splittra. Av princip säger jag inte att du blundar, men jag tycker inte du ser bultande hjärtat hos dem som vill hålla fast vid bibeltro.

Fast du nämnde inga namn.

Rolf Ericson: I punkt ett anser du att det är otänkbart att ha en avog inställning till GT, eftersom Jesus inte hade det. Du antyder där att även du och jag kan ha det. För min del vill jag tala om att jag inte är avogt inställd, varken till gamla eller nya testamentet. Jag skriver däremot att jag i bibeln, både i gamla och nya testamentet kan finna människofientliga texter, men detta utesluter inte min trohet till vad Gud egentligen har sagt i sitt ord, men den prioriterar min människosyn före min bibelsyn. Jag är inte bokstavstroende, men jag vill gärna se helheten där Jesus och hans försonings verk går som en röd tråd genom hela bibeln. Summan av ditt ord är sanning skriver Psalmisten

I punkt två betonar du att skriften är din auktoritet. Jag kan hålla med om att skriften är EN auktoritet, men Gud är för mig den högsta auktoriteten genom Jesus Kristus vår herre. Men du ger mig i alla fall rätt i att det förekommer krafter och mänskligt inflytande som vill splittra och fördärva enhetssträvanden ibland de kristna. Detta oroar mig mycket. Du tycker inte att jag ser bultande hjärta hos dem som vill hålla fast vid sin bibeltro.. Där tar du fel. Jag skriver gång på gång texter om min församling, Pingstförsamlingen i Motala som jag tillhör. Jag är så tacksam för dem och för allt som sker ibland äldre och yngre. För deras bibeltro och för deras människosyn.

Det är sant som du skrev att jag inte nämner några namn. Om jag någon gång har gjort det så är det med vänliga och respektfulla ord, där jag vänder mig mot sådant som jag uppfattar vara vilseledande eller skrivna i hatfulla och oförsonliga meningar. Där det inte personen jag menar, utan de ord som personen förmedlar.

Det är ju sant att vi bör undvika att tillskriva varandra egenskaper som i praktiken river broar och splittrar, men jag upplever att vi måste avslöja när sådana egenskaper uppenbarar sig och göra det i tid innan de har åstadkommit skada. Innan du föddes John, så fanns sådana tendenser, som skadade Guds verk och de kännetecknades av missnöjesyttringar, hat och misstro. Det är nu dessa egenskaper återkommer och jag tycker att jag känner igen klädedräkten.

fredag 4 augusti 2023

Dokumentation före och efter min canceroperation år 2014

 2013 Prostatahyvling för godartad prostata

Juni 2014 Förhöjda PSA värden misstänkt Cancer i prostata

Cancerbesked

Operation och borttagning av prostata

Prostatacancer

Sviter

Det går bra att kontakta mig vid frågor om hur jag haft det och har det efter operationen!

Anna fyller år i dag

 Jag har redan gratulerat Anna på födelsedagen och innan dagen går mot kväll vill jag än en gång

G R A T U L E R A

Här med en bild som vi tog för många år sedan när vi var i Knutstorponsdag 2 augusti 2023

Får jag presentera Linnea, min dotterdotter

 Linnea till vänster med röda mössan

 Så här skrev Linnea vårt barnbarn på sin facebookssida:


I lördags tävlade jag, Sara och Nadine i cosplay preformance! 😁

Det var superspännande och roligt 😊

När vi väl körde gick allt precis som det skulle, var så kul att äntligen få visa allt vi jobbat på inför en publik 😍

Genrepet därimot ska vi inte prata om haha! 🤣

Tack till fina Ty som hjälpte oss bakom scenen åh såg till att vi hade mat, dricka åh koll på all rekvisita 😊 ❤

Första gången jag tävlar på ett konvent åh det var fantastiskt 😍

Vi hade en liten photo-shoot med våra vänner efteråt 😊


Här lägger jag ut två av bilderna