Twingly statistik

torsdag 19 juli 2018

Brev till Justitieminister Morgan Johansson

Till Justitieminister Morgan Johansson

Bäste Morgan!

Det förekommer ett illvilligt rykte på internet, som kan vara till skada för vår socialdemokratiska regering. I ryktet påstås att du i något sammanhang sagt, att du vill utrota kristendomen i vårt land. Detta rykte är både uppseendeväckande och osannolikt, när det kommer från en minister i vår regering, och jag har tvivlat på att det är sant, redan första gången jag hörde talas om det.

Jag frågar dig därför, om det finns någon grund för detta påstående, eller om det är ett falskt rykte. Hoppas att du har möjlighet att ge mig ett svar på detta, så att jag fortsättningsvis ska kunna bemöta dem som har denna uppfattning.

Eftersom ryktet redan fått vingar, vore det bra att du själv dementerar, och försäkrar vad som är sant.

Bästa hälsningar Rolf Ericson Granitvägen 16 B 59156 Motala rolfericson@boremail.com

onsdag 18 juli 2018

Brev till Pastor Stanley Sjöberg

Broder Stanley!

Det förekommer ett rykte om vår justitieminister Morgan Johansson, som har sin upprinnelse i något sammanhang där du hört att han vill utrota kristendomen i vårt land. Detta rykte är både uppseendeväckande och osannolikt när det kommer från en minister i vår regering och jag har tvivlat på att det är sant redan första gången jag hörde talas om det.

För att få reda på hur det förhåller sig vände jag mig till min vän Ulf Bjereld (S)och frågade honom om han hört talas om det. Han svarade mig att han frågat Morgan Johansson om detta och fått svaret att han aldrig har sagt något sådant.

Här står alltså ord mot ord och under tiden får detta rykte vingar och gör mycket stor skada när det användes för illvilliga angrepp på vår socialdemokratiska regering.

Nu vänder jag mig direkt till dig och hoppas att få ett tillfredsställande svar. Jag kommer dessutom själv att ta kontakt med Morgan Johansson och få veta vad han egentligen har sagt, så att sanningen kommer fram och illvilliga rykten kan dementeras.

Jag hoppas att du har möjlighet att svara först, så att jag får höra hur du ser på detta. Min tro är att människor skapat en höna av en fjäder. Eller också har du ett annat svar som bekräftar någon sorts sanning bakom det påstådda ryktet.

Bästa hälsningar Rolf Ericson Motala rolfericson@boremail.com

torsdag 12 juli 2018

Pastor KG Larssons vilseledande propaganda om judar och araber.

Pingstförsamlingen i Värnamo hade lånat sin kyrka till Israels vänners årliga konferens. En av talarna var pastor KG Larsson. Han har talat över ämnet: "Judar och araber".

KG Larssons föredrag är politisk propaganda, med många felaktiga påståenden som jag här vill uppmärksamma i sex punkter.

1./ Han påstår att det var först efter nederlaget år 1967 som begreppet Palestina började användas, och åberopar professor Hitti som källa. Denne professor menar att det inte finns något i arabisk historia som heter Palestina. Min historiebild är en annan.

(Ur Sören Wibeck, "Ett land och två folk") "Fram till första världskriget hade Palestina varit ett distrikt i Osmanska riket, en del av provinsen Syrien, bebott av araber och ett fåtal judar.. Araberna betraktade sig som just araber, delaktiga i den större arabiska gemenskapen. De identifierade sig inte som palestinier. Det var den framväxande judiska nationalismen, sionismen, som förändrade deras syn på sig själva - och den palestinska identiteten blev viktig." Detta hände alltså redan i början av nittonhundratalet.

År 1947 beslutade FN att dela Palestina i två stater. Detta hände i en tid då landet var i kaos i ett stort inbördeskrig. Det judiska folket visade att de kunde försvara sig eftersom de var militärt överlägsna. De kunde därför förverkliga sitt mål om en egen stat. Araberna ville inte godta FN:s beslut om ett delat Palestina. De betraktade hela Palestina som ett arabiskt land. Det judiska folket utgjorde ju bara en tredjedel av befolkningen.

Just med anledning av dessa fakta om Palestina måste jag få lov att ifrågasätta KG Larssons påstående att det inte finns något som heter Palestina.

2./ KG Larsson hör också till de förkunnare som har en darbyistisk tolkning av de händelser som han tror skall ske i framtiden. Det vill säga tron på att Jesus skall återkomma två gånger.

Darbyismen lär att de troende tas till himmelen vid uppryckandet. Den delen kan jag absolut inte ifrågasätta ty den är tydligt angiven i Bibeln, men det som sedan följer i den darbyistiska läran är att det följer en tid som kallas vedermödan och den pågår i sju år. Efter denna tid menar darbyisterna att Jesus kommer ännu en gång tillsammans med de heliga, som är Guds församling, kyrkan och tusenårsriket börjar.

Denna tro innebär att staten Israel är det rike som Gud skall upprätta på jorden, vid den första återkomsten. Alltså ett enda stort rike här på jorden.

Det rike som jag tror på och som jag läser om i Bibeln är Kristi rike som är ett himmelskt rike, till vilket vi är kallade. Det är den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem med mångtusende änglar och en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Det är inte det jordiska Jerusalem utan den heliga staden Jerusalem, som är full av Guds härlighet och som en gång skall komma ner på den nya jorden när den gamla är förgången.

Denna tolkning kallas för amilennialism. Den tolkar de tusen åren symboliskt, så att tusenårsriket är en symbol för den kristna eran från Jesu tid och fram till hans återkomst vid den yttersta dagen.

Med stöd av texter främst i Romarbrevet och Galaterbrevet menar jag att "staten Israel" inte är "Guds Israel". Min tro är att alla de som tillhör Jesus, antingen de tillhör det judiska folket eller hedningarna är Guds Israel så som det beskrives i nya testamentet. Trots detta måste Israel erkännas inom de gränser som en gång är beslutade. Det judiska folket måste ha rättighet att ha ett eget land, men om det innebär att alla de judar som bor i andra länder ska återvända, så kan inte det lilla landområde de har i dag räcka till för en så stor befolkning.

Därför är det en del som tycker att det är rätt att staten Israel utvidgar sina landområden, så att alla judar kan återvända till Israel. Man åberopar texter från gamla testamentet som grund för detta.

3./ KG Larsson menar att den våldsbejakande, fundamentalistiska och extrema delen av islam finns även här i Sverige.

Han sa att här i Sverige säger man att IS inget har att göra med religion, men att han tror på motsatsen.

Det är visserligen sant att det finns extrema religiösa grupper av islam, som har målsättningen att förinta västerländska sekulariserade demokratier med maktmedel eller terror och att ersätta dem med ett världsomfattande islamskt samhälle styrt av sharia eller den islamska lagen. Detta är ingen ny uppfattning, den har funnits länge. Denna målsättning innebär även att avskaffa de muslimska samhällen som inte lever under fullständig lydnad mot sharia. Den uttalades bland annat av den egyptiske författaren Sayyid Qutb som levde mellan 1906-1966. Han skriver att det är islams plikt att utöva sin gudagivna rätt att stiga fram och ta kontrollen över den politiska auktoriteten så att den kan etablera det gudomliga systemet på jorden. Enligt Qutb, så finns det inte några sant muslimska samhällen. Därför är den här uttalade målsättningen, som jag tror finns, ganska farlig också för det stora antalet muslimer, både i vårt land och i andra länder.

De flesta muslimer som finns tar avstånd ifrån denna militanta och våldsbejakande islamism och vill verka för fred och samförstånd. Därför är det inte religionen Islam, som ligger bakom den islamska terrorismen. Det är en version av islam som blivit förvanskad av dem som är religionsfientliga.

Vad KG Larsson menar är att denna militanta islamism, skulle vara representativ för religionen Islam. Detta måste till varje pris ifrågasättas. Att sprida ett sådant budskap är till skada för alla de muslimer som vill utöva sin religion i vårt land, eftersom det lätt kan leda till hat och förföljelse. Vi är inte kallade att strida mot andra religioner. Vår uppgift är att bygga broar till alla människor genom kärleksfulla relationer, och att precis som de flesta muslimer, söka fred och samförstånd mellan folk och religioner.

KG Larsson förmedlar en skräckversion när påstår att vi kommer att smulas sönder av Islam. Vad är anledningen till denna hets. Är det inte bättre att vi själva förmedlar vår tro med ny kärlek och hängivenhet.

4./ Han påstår vidare att muslimernas Gud Allah inte har något namn i motsats till judarnas Jahve och de kristna. Detta är ju inte sant. Även muslimerna tror på en Gud och de kallar den Guden för Allah.

5./ Min kritik i denna artikel handlar också om de hårda angrepp KG Larsson riktar mot Svenska kyrkan för att de har en annan uppfattning om hur man hanterar skillnaden mellan olika religioner.

6./ Han angriper även vår regering och påstår bland annat att vår justitieminister har sagt att den kristna tron skall vara utrotad under hans mandatperiod. Var får han detta ifrån? Det är ren lögn. Jag vet det från säkert håll. Morgan Johansson, som är justitieminister har blivit tillfrågad om ryktet är sant, men han har påpekat att han aldrig sagt något sådant.

Som jag ser det är föredraget både extremt och vilseledande och det finns anledning för pastor Larsson att pröva vad jag här skrivit och möjligen komma med klarläggande om orsaken till hans medvetna eller omedvetna lögner.

fredag 6 juli 2018

Stefan Löfvéns tal i Almedalen 2018

Tal av vår statsminister Stefan Löfvén i Almedalen Visby år 2018. Ett tal som var det bästa jag hört på mycket länge.

måndag 2 juli 2018

En återkomst inte två.

En återkomst inte två - den väntar vi på.

Olof Djurfeldt fd chefredaktör på tidningen Dagen har på sin sida på Facebook skrivit att han är uppvuxen med darbyistteologin, vilket han menar innebär "Tron på att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud församlingen antingen före den stora vedermödan, mitt i den eller i slutet av den. Sedan kommer Jesu synliga återkomst, uppgörelsen med det antikristna riket och upprättandet av det tusenåriga fridsriket. Den yttersta domen kommer efter ett nytt ondskans uppror. Och till sist förenas Det nya Jerusalem med en förnyad jord."

Även jag är uppvuxen med denna tolkning och har i min ungdom fått darbyismen inpräntad i mitt medvetande utan att på något vis ifrågasätta om den stämmer med Bibelns budskap om Jesu återkomst. Om man har har studerat darbyismen, så märker man att det är en lära vid sidan om Bibelns budskap. Det är först på senare år jag har uppfattat den som en villolära. Jag får den inte att stämma med min uppfattning om vad Bibeln lär.

Olof Djurfeldt konstaterar att det finns andra tolkningar i dag och att han har svårt att se att det finns ett klart bibelstöd om två återkomster, en osynlig, som innebär att församlingen, Kristi brud, möter Jesus i skyn och lyfts med honom till himmelen, och en senare synlig återkomst, då han stiger ner på Oljeberget och upprättar sitt jordiska fridsrike.

Med andra ord sagt så har även Djurfeldt svårt med darbyismen

Jag har blivit tillrättavisad för detta av en känd pingstpastor, som menar att jag saknar ödmjukhet inför den som tror på darbyismen. Jag hade hellre sett att denne pastor hade haft bärande argument mot det jag skrivit. Han visste inte ens vad darbyismen var för något när jag skrev till honom, men han menade att hans förkunnelse om Jesu tillkommelse var densamma som Pastor Lewi Pethrus givit uttryck för i boken "Jesus kommer" utgiven år 1912.. Den boken skrevs under den tid då man i de väckelsekristna samfunden och församlingarna hade en darbyistisk tolkning av eskatologin.

Jag envisas fortfarande med att kalla darbyismen för villfarelse. Även om Olof Djurfeldt tycks dela min uppfattning om darbyismen, så menar han att så länge det finns dem som tolkar bibeln på ett sådant sätt, så bör man vara försiktig med att kalla det för villfarelse.

Jag har svårt att hålla med om detta, eftersom det i så fall får konsekvenser för vår uppfattning även i andra teologiska frågor.

Han skrev att han ville vara öppen för andra uppfattningar. För mig är det viktigare att ta avstånd ifrån de uppfattningar som får mig att tvivla. Jag tvivlar inte på Gud och vågar påstå att jag aldrig gjort det, men jag tvivlar på de läror som leder oss bort från sanningen om Gud och sanningen om att Jesus skall komma tillbaka, en gång för alla.

Bibeln är mycket tydlig i denna fråga. Se bland annat 1. Tess. 4:13-18:

"Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren har lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord."

Vilka människor är de andra, de som inte har något hopp? Det är alla de som tror att livet är slut efter döden. Det är en hopplös tro skriver Paulus därför den innebär en större sorg för de avlidna Den är också hopplös därför att den kan få oss att tycka att livet är meningslöst. Men om vi tror på Jesus då vet vi att döden inte är slutet, eftersom Jesus har segrat över synden och över döden. Denna tro skall en gång bytas i ett seende. Vi skall se honom som vi trott på. Vi ser honom när han kommer en gång för alla. Alltså inte två återkomster som darbyismen lär, utan en återkomst. Sedan skall vi alltid vara hos honom. Paulus skriver att vi ska trösta varandra med dessa ord. När skall vi göra det? Skall vi vänta med det tills det har skett? Nej, vi skall trösta varandra nu och sporra varandra till kärlek och goda gärningar..

Bibeln talar också om hur allvarligt det är att göra läror av sådant som inte stämmer med bibelordet

Se Uppenbarelseboken 22:18-20:

"Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något, skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok. Han som vittnar om detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen kom, Herre Jesus. Nåd från herren Jesus åt alla."

Om du undrar över vilken stad det handlar om som här kallas "Den heliga staden", så står det i kapitlet före att det är en himmelsk stad. "den heliga staden Jerusalem som kom ner ur himlen från Gud" 21:10.

Jesus har sagt att vi skall hålla oss vakna ty vi vet inte vilken dag han kommer. Han kommer när vi minst väntar det.

Jag väntar inte med skräck över vad som skall hända. Jag väntar med förtröstan och glädje och ber till Herren om att ständigt vara beredd. Visst är det sant att "Himmel och jord skall brinna. Höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna. Löftena de stå kvar," så som vi sjunger i sången av Lewi Pethrus, men det som fyller mina tankar är inte att jorden ska brinna, utan att löftena de står kvar. Löftena om en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor.

"Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå." Matt.24:34