Twingly statistik

söndag 14 april 2013

Läs om hur Arnes mörker försvann efter bönen


En komplicerad och lång sjukdomsproblematik ledde Arne Eriksson in i ett så kompakt mörker att han började planera sin egen begravning. Men slutet var inte kommet. Gud hade ljus att skingra mörkret med.
LÄS MERA!
Det finns inga enkla svar på lidandets gåta, men erfarenheten visar att Gud ofta griper in när vi vänder oss till honom i bön. Skriv gärna ner ditt vittnesbörd om vad Gud har gjort i ditt liv så att jag får publicera det i det här blogginlägget. 

lördag 13 april 2013

Den kämpande tron


I dag kom jag att tänka på Lars Linderots psalm där det bland annat står så här:
”Själen måste utstå en kamp för den tron, varpå vår salighet hänger”. Den kamp som det handlar om upplever vi först när vi bestämt oss att följa Jesus. Om vi inte vill tro på Jesus så upplever vi ingen kamp för tron. Den kämpande tron har blivit överlämnad till den som vill tro. Observera att jag skrev ”vill tro” inte ”kan tro” Det är skillnad på att vilja och att kunna. Vi kan inte tro om vi inte vill tro. Så här står det i Judas brev: ”Jag känner mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro, som en gång för alla har anförtrotts de heliga” Ibland önskar vi att vi skulle slippa kampen och få leva vårt liv i ostörd ro, men det har vi inte fått några löften om medan vi lever här på jorden. Det pågår en kamp där tron hela tiden blir utsatt för attacker. Då är det värt att komma ihåg att Gud har gett oss resurser, rustning för att segra mot allt det som går oss emot. Jesus säger till sina lärjungar i Joh.16:13:”Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen, han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.” Hjälparen, den heliga anden skulle påminna dem om allt vad Jesus sagt. Detta löfte gäller även oss i dag. Förutsättningen är då att vi tar reda på vad det är Jesus har sagt. På det sättet ger vi tron den näring som behövs för att den skall segra i våra liv.
Den tro som är född av Gud övervinner och segrar över det som är i världen. ”Detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son.” 1.Joh.5:4-5.
Om vi har blivit födda på nytt så upplever vi denna kamp. Det är en kamp mellan kött och ande, tro och tvivel. Den som inte är född på nytt kan inte förnimma något av denna kamp. Men efter det att vi blivit födda på nytt så pågår kampen så länge tron finns kvar. Det är den kampen som är segerviss, även när vi ibland lider nederlag och misslyckas. Så länge vi håller oss nära Jesus, så har vi löfte om seger över allt som möter oss i världen, ”ty det som är fött av Gud, övervinner världen.”

torsdag 11 april 2013

Gud finns i den här världen


I dag läste vi ur vår andaktsbok att ”Världen och Gud är inte två motpoler.”   Detta kan vara svårt att förstå när vi upplever allt det svåra i tillvaron. Vi begriper inte varför Gud kan tillåta allt lidande som finns på jorden, alla krig och katastrofer, sjukdomar och plågor som drabbar människor. Hur kan man då påstå att ”I grund och botten är världen god” och att ”Allting är i Gud.”som vi läste i andaktsboken?
Om vi tänker att allt det goda som finns i världen kommer från Gud, så kan man förstå det bättre. Bibeln säger att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från Gud. Men Bibeln säger också att den skapelse som från början var alltigenom god har blivit fördärvad.  
20Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om 21att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.
22Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. 23Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp. Rom.8:20-22
Gud har inte lämnat världen åt sitt öde. Han finns där godheten och kärleken finns ibland sina skapade varelser. Vi behöver inte söka honom långt borta. Gud är oss nära i den här världen. Allting är i Gud och vi är i honom. Avsikten med våra liv är att vi strävar efter att låta godheten komma till uttryck genom oss.

Gud blir synlig i världen där vi finns och där vi ger uttryck för vår tro och vårt engagemang. Ett sätt kan vara så som man gör i Vänersborg. Läs här i tidningen Dagen!

Nya vägar prövas i olika sammanhang för att nå ut med det kristna budskapet. Läs här om vad som händer i Uppsala

söndag 7 april 2013

Jesus fortsätter att överraska


Med utgång från bibeltexten om Emmausvandrarna, predikade Pastor Bernt Broberg över temat: "Jesus fortsätter att överraska"

I gudstjänsten döptes en ung kvinna och tre medlemmar välkomnades till församlingen. 


tisdag 2 april 2013

Påsktid


Ur Wilfrid Stinissen: I dag är Guds dag utgiven på Libris bokförlag:

”s.115
Träna upp dina inre sinnen
När Jesus träder in i lärjungarnas mitt genom stängda dörrar, tror de att han kommer till dem utifrån och sedan lämnar dem igen. Men Jesus är hela tiden hos dem. Det är bara så att han då och då tänder ljuset för att de skall kunna se honom ungefär på samma sätt som då han levde mitt ibland dem. Efter en stund av obeskrivligt lycksalig samvaro släcks ljuset igen. Samvaron fortsätter, men nu i mörkret, eller rättare sagt, i trons ljus.
Jesus visar sig flera gånger för lärjungarna efter sin uppståndelse, just därför att han vill vänja dem vid en ny form av närvaro. Genom att göra sig synlig och åter osynlig får han dem att träna upp trons ögon. När han sedan efter fyrtio dagar försvinner ur deras åsyn, har lärjungarna blivit så starka i tron att de inte mer behöver sina yttre sinnen för att igenkänna Herren.
En kristen har inte bara yttre sinnen, utan även inre- trons sinnen. Med dessa kan han förnimma Kristi närvaro alltid och överallt. Tack vare trons sinnen vet du att Kristi kärlek omsluter dig på alla sidor, du vet att du simmar i ett hav av ljus och kärlek.
Människans största lidande, hennes ensamhet, har genom Kristi uppståndelse definitivt besegrats. ”Jag är uppstånden och är ännu hos dig” säger den gamla ingångsantifonen till påskdagens mässa.
Visst kan du känna dig ensam eller övergiven ibland. Men trons sinnen upplyser dig om att denna känsla är en illusion som inte har något med verkligheten att göra. Verkligheten är att Kristus är med dig alla dagar till tidens slut.”