Twingly statistik

lördag 30 maj 2020

Brev till Socialstyrelsen och annat.


29 maj 2020 Vi har skrivit till Socialstyrelsen och fått bekräftat att vi inte kan ställa kravet att vara helt skyddade, trots att vi är isolerade på grund av smittorisken. Det är sjukvårdspersonalen som i första hand skall vara skyddsutrustade. Detta måste vi givetvis acceptera. Här är min brevväxling med Socialstyrelsen:

Till Socialstyrelsen

Vi har blivit coronatestade på grund av att jag vårdar min sjuka maka och har kontakt utifrån, genom Hemtjänsten och LAH i Motala. (Se nedanstående information)
Min fråga till er gäller om vi när vi nu inte har någon smitta, har rättighet att begära att personal som kommer till oss skall vara utrustade med munskydd och visir.
Vi hade begärt att få ett läkarbesök i morgon onsdag den 25 maj, men ville då att personalen som kommer skall vara utrustade enligt vår önskan. Då man ifrån LAH menar sig ha andra rutiner, som styrs av era riktlinjer vill jag veta huruvida det är möjligt för mig att ställa sådana anspråk. Jag har tillsvidare ställt in besöket i morgon.
Hemtjänsten i Motala har meddelat att de kommer att respektera vår önskan.
Både min fru och jag tillhör extremt hotade riskgrupper, speciellt min fru som är ansluten till LAH. Hon lider av en allvarlig och grav hjärtsvikt och är extremt beroende av mig som anhörig.
Hoppas att ni har möjlighet att ge mig ett tillfredsställande svar så fort som möjligt.
Personnumret till min fru är 19430512..... Ulla-Britt Ericson
Motala den 26 maj 2020
19420108.... Rolf Ericson
Svar från Socialstyrelsen:

Hej Rolf,
Tack för ditt mejl till oss. Vi förstår att ni har en svår situation i den rådande situationen.
Socialstyrelsen kan informera om aktuell kunskap och redogöra för bestämmelser i gällande författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) men inte ta ställning till hur de ska tillämpas i enskilda fall. Vi kan alltså tyvärr inte svara på den konkreta frågan du har, mer än att hänvisa till att sjukvården har ett ansvar att arbeta på ett sätt som minimerar risken för smittspridning och använda rätt nivå av skydd både utifrån vårdhygiensynpunkt och för att skydda arbetstagare. Vad som är rätt nivå av skydd är dock en bedömning som görs i verksamheten.
Reglerna om basal hygien är viktiga att följa som en grund för att förhindra smittspridning och handlar om att skydda patienten från att smittas. Ibland kan det behövas mer skydd utifrån vårdhygiensynpunkt, utöver vad som framgår av föreskrifterna om basal hygien.
Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att användning av visir eller munskydd på personalen kan övervägas som en extra åtgärd för att försöka minska risken att personal smittar brukare och patienter under förutsättning att verksamhetens kvalitetsarbete betonar att det är de övriga åtgärderna som är de grundläggande och viktigaste.
Detta står i Folkhälsomyndighetens publikation Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter (se s. 8-9): https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/374af5c7b8294ed8ad5348eefc717f09/atgarder-minska-risken-smittspridning-covid-19-personal-aldre-patienter-brukare.pdf 
Skyddsutrustning handlar istället om att skydda arbetstagaren. Den information Socialstyrelsen har om skyddsutrustning baseras på Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens bedömningar.

Vi kan egentligen inte svara på vad som exakt är rätt utrustning i en viss situation.
Detta då det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagaren har på sig rätt personlig skyddsutrustning för sin egen säkerhet. Vid all vård- och omsorgsnära kontakt ska en riskbaserad och adekvat användning av personlig skyddsutrustning användas i tillägg till de basala hygienrutinerna. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot misstänkt eller konstaterad smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation. Därför kan valet av skyddsutrustning skilja sig åt, beroende på hur arbetssituationen ser ut (t.ex. beroende på vad hemtjänsten eller läkaren ska hjälpa till med).
Regler om personlig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) användning av personlig skyddsutrustning, läs mer här om hur man går tillväga för att välja rätt utrustning: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/forebyggande-att-valja-skyddsutrustning/?hl=skyddsglas%C3%B6gon
Aktuell information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning vid covid-19: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning/?pub=70196Denna e-post kan inte besvaras.Önskar du att komma i kontakt med oss skriver du till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.
Med vänliga hälsningar
Unni Björklund
********************************************************************************
Nya direktiv om mediciner se ur denna journal:
2020-05-28 (Journalanteckning från mina vårdkontakter är borttagen och ersatt med följande text:
"28 maj 2020. Ulla-Britt har fått pröva en ny medicin Imdur 30 mg att tas till natten. Den kommer senare att höjas men med varsamhet eftersom den påverkar blodtrycket, vilket i sin tur ökar yrseln."
Vi har haft besök och värdefullt samtal av kurator ifrån LAH och kommer att få träffa henne igen under nästa vecka.söndag 24 maj 2020

Information gäller vårt coronatest

Information till Hemtjänsten och LAH

VI HAR BLIVIT CORONATESTADE

Måndag 25 maj 2020: Ulla-Britt och jag har blivit coronatestade Rolf på fredag 22 maj 8.15 vid Vc Lyckorna och Ulla-Britt lördag 23 maj genom LAH och i dag har vi båda fått besked att vi inte är smittade.

Detta har hänt:
14 mars 2020................"På grund av smittorisken för Coronavirusen försöker vi undvika folksamlingar. Vi hoppas att alla personer som har ärende till vårt hem, och det är ju rätt så många respekterar att både Ulla-Britt och jag hör till den största riskgruppen och undviker att komma vid minsta symptom.
15 mars 2020..............."Vi försöker att undvika kontakter utanför hemmet på grund av de smittoriskerna i den aktuella coronapandemin, som skapar så mycket oro i världen. Susanne och Karl Magnus har lovat att hjälpa oss med att handla matvaror för att vi skall slippa att utsättas för smitta."
16 mars 2020................"I dag har vi som är över 70 år fått rådet att vara hemma och inte gå ut med tanke på smittoriskerna av corona. I TV-sändningarna dominerar nyheterna om coronavirusen och information går ut med regler hur vi skall förhålla oss."
18 mars 2020..............."Nyhetssändningarna handlar mest om coronaviruset. I dag stängs gymnasieskolor och universitet."
19 mars 2020.................."Rosmarie ringde och berättade att hon arbetar hemifrån och att Isabells gymnasieskola i Stockholm är stängd. Allt på grund av den pågående Coronakrisen."
20 mars 2020........."Vi är så tacksamma för att Ulla-Britt får vara ansluten till LAH, inte minst med tanke på att sjukvården i övrigt är mycket belastad med anledning av Covid 19. Vi försöker att vara inomhus och undvika kontakt med människor."
23 mars 2020:.........."Vi försöker undvika alla kontakter utanför hemmet. Karl Magnus har hjälpt oss med att handla i dag. Vi skickar notan på datorn och han ställer kassarna utanför dörren. Bra service vi har. Vi betalar det vi beställt via internet, så vi behöver inte riskera att bli smittade av Coronaviruset genom kroppskontakt. Vi försöker att hålla oss välinformerade med de uppgifter vi får ifrån våra myndigheter genom TV och radio. Alla informationskällor bör prövas ordentligt i dessa tider."
"26 och 27 mars 2020. Det är nu fredagskväll den 27 mars när jag sammanfattar de två senaste dagarnas händelser.

Vi har fått information från LAH med anledning av Covid 19 hur vi kommer att påverkas. Antalet besök kommer att minimeras. Besöken kommer att prioriteras efter en nödvändig rutin i fortsättningen och kommer att i större omfattning ske via telefon. Vi ombedes att ta kontakt om vi utvecklar symtom från luftvägarna. Det är viktigt att vi följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger oss i media. Allt detta är för oss självklara förhållningssätt och borde vara det för alla.

Vi undviker all kontakt med personer utanför hemmet, med undantag av hemtjänst och personer från LAH. Vi hoppas också att de som eventuellt har ett ärende till oss respekterar detta och ringer först. Undvik att komma till oss, om vi inte har gått med på det.

Vi har fått mycket god hjälp av våra barn Karl Magnus och Susanne, som handlat mat åt oss. De har respekterat vår karantän och ställt matvarorna utanför lägenhetsdörren."

1 april 2020 Den pågående Coronapandemin, som också kallas Covid19, har drabbat hela världen. Man kan med fog säga att vår tid är en orolig tid. Alla vi som är +70 rekommenderas att hålla oss inomhus och undvika all kontakt och vi försöker även att minimera våra kontakter med hemtjänsten och LAH när det är möjligt. Alla som kommer till oss är noga med handhygien, men ingen har behövt använda total skyddsutrustning. Den information vi får bland annat via folkhälsomyndigheten talar för att vi långt ifrån nått kulmen. Genom TV har vi under den senaste tiden blivit informerade om att vi är inne i en konjunktur som kommer att drabba vårt land, med bland annat svår arbetslöshet."

Tisdag 7 april 2020. ............"Som ni vet har vi tackat nej till hemtjänstens besök på morgonen på grund av risken för smittspridning. Än så länge tycker jag det gått rätt så bra för mig med morgonbestyren. Det svåraste momentet har varit när stödstrumporna skulle sättas på. I dag fick vi ett extra par utav den långa sorten, så att jag kunde tvätta de andra. De korta är betydligt jobbigare att få på plats."

1 april 2020. Jag frågade en av dem som kom till oss. Vet du vad skillnaden är mellan potentiell och presumtiv? Min fråga ställde jag med anledning av de smittorisker vi är utsatta för, trots att vi är isolerade. En potentiell smittobärare är den som möjligen kan vara smittad utan att det märks. En presumtiv smittobärare är den som kommer att bli smittad trots att inga symptom kan finnas i nuläget. Jag insåg genast att det var väldigt oartigt av mig att ställa en så närgången fråga. Vi är ju på grund av Ulla-Britts sjukdom tvungna att ta emot människor trots riskerna. Hon svarade i alla fall att hon nog hörde till de presumtiva, eftersom hon nyligen blivit testad utan att bära någon coronasmitta. Ja, jag tror att det är väldigt många som inte har fattat det allvarliga läge vi befinner oss i. Statistiken visar ju att hälften av vår befolkning kommer att tillhöra dessa grupper.

14 april 2020 "I dag rapporterades att över 1000 personer dött i Sverige efter att ha varit sjuka av Covid 19. Myndigheterna hoppas att kulmen skall vara nådd i slutet av april och i början av maj månad."

1 maj 2020.............."I dag har vi fått hjälp igen av Susanne och Johan, som har handlat matvaror åt oss. Vi är så tacksamma både för dem och för Magnus och Emmy, som hittills har hjälpt oss med nödvändiga inköp. Vi måste komma på en bättre lösning. Även de är ju utsatta för smittorisker. Magnus kan dessutom anses tillhöra en riskgrupp för smitta, eftersom han har diabetes."

För några dagar sedan tog min inhalationsspray mot astma slut och jag fick besvär med astmatisk hosta, dock ingen feber. Dagen efter fick jag emellertid hjälp av Emmy till att hämta ut min medicin och jag blev genast bättre, men fortfarande besväras jag av något i luften som jag reagerar på.

4 maj 2020. Den besvärliga hostan har varit ihållande för mig och jag har meddelat LAH, så att de och även jag, är extra försiktiga vid sina besök till Ulla-Britt. Jag har även kontaktat Vårdcentralen och berättat hur jag har det. De ger mig rådet att begränsa mina sociala kontakter och fortsätta som jag gör med mina astmamediciner. Jag tar den maximala dosen av innovair och bricanyl. Jag har ingen feber, så jag tror inte att jag drabbats av Covid 19, men man kan ingenting utesluta enligt Vårdcentralen. Om jag blir sämre får jag ringa igen, men man gör ingen undersökning i nuläget. Jag är mest orolig för Ulla-Britt, men hoppas och ber till Gud att jag inte skall dela med mig av någon smitta till henne eller till andra. Susanne och Johan besökte oss i går, men vi satt på avstånd ifrån varandra, så jag hoppas även för deras del att inget har hänt dem"

7 maj 2020. Redan torsdag. Vart tar tiden vägen? Eftersom den besvärliga hostan har fortsatt rätt så länge tog jag på nytt kontakt med Vårdcentralen och jag fick genast tid på förmiddagen. Läkaren som undersökte mig menade att det är sannolikt att mina besvär beror på astma De mediciner jag tar ger mig lindring och nu har jag fått några nya mediciner, som ska hjälpa mig att bli bättre i luftvägarna. Det går givetvis inte att utesluta att jag kan vara smittad av Coronavirus, men de provtagningar som gjordes visade inte på någon större infektion, men jag får fortsätta att vara försiktig vid möte med andra. Symptomen på astma är ju likadana som för dem som har smittats av Coronavirus.

I dag har jag hämtat matvaror från Willys, som jag beställt via internet. Tyvärr inte helt riskfritt, eftersom människor man möter har svårt att hålla avståndet, men det är trots allt bättre än att behöva trängas inne i butiken. Varorna hämtas nära entrén"

8 maj 2020. Den här natten har verkligen varit jobbig. Jag har vaknat med jämna mellanrum, då jag fått panikartade astmaattacker. Även Ulla-Britts nattsömn har givetvis blivit störd, trots att vi sover i skilda rum.

På morgonen ringde jag till LAH och redogjorde för vår besvärliga situation, vilket de naturligtvis också känner till genom vår kontinuerliga kontakt. Eftersom läkaren på Vårdcentralen inte till 100 procent kan utesluta att jag bär på coronavirus, ville jag att de skulle få veta det.

Sköterskan på LAH ville med stöd av sin chef, att jag omedelbart skulle vidta åtgärder, som möjliggör att hålla distans till Ulla-Britt, trots att vi bor i samma lägenhet. Att låta mig bli testad finns ingen möjlighet tyvärr. Jag ringde därför på deras förslag till Eva på Hemtjänsten och vi bestämde att Hemtjänsten tar över igen och att jag försöker att så mycket det går hålla mig på avstånd från Ulla-Britt.

Eva från hemtjänsten kunde komma direkt till oss på morgonen och hon har ordnat det så att vi får hjälp mitt på dagen med ett besök och även i kväll. Allt detta på grund av de riktlinjer som LAH anser vara riktiga. De anser att det är mindre risk för smitta utifrån genom att återknyta kontakten med Hemtjänsten, än att låta mig få fortsätta att sköta om de uppgifter jag hitintills skött.

LAH har senare meddelat att de inte kan tvinga oss att återknyta kontakten med hemtjänsten, men att de däremot kan begära att jag håller mig undan vid deras besök hos oss, vilket givetvis är en självklarhet.

Det är min uppfattning att vi nu, trots de uppenbara riskerna med personers besök utifrån, behöver utnyttja möjligheten att få hjälp igen av Hemtjänsten, men jag hoppas att jag snart skall bli symptomfri, så att vi inte behöver vara beroende av dem, mer än under min nuvarande astmasjukdomsperiod. Jag är och har hela tiden varit helt feberfri. Trots detta anser jag att det är rätt och att våra åtgärder är nödvändiga.

Vår kontakt med LAH är ju inte heller riskfri, men som det nu är är vi ju beroende av deras hjälp för att Ulla-Britt skall kunna leva och ha ett någorlunda drägligt liv.

Vår isolering börjar nu att kännas mera påtaglig än tidigare. Läkare och sjuksköterskor har varit mycket vänliga och tillmötesgående och de inser både mitt och Ulla-Britts dilemma.

10 maj 2020. En ny dag har börjat. I två dagar har vi haft full betjäning av hemtjänsten, så att Ulla-Britt och jag har haft så litet kontakt som möjligt. Allt på grund av den eventuella smitta jag kan bära på, eftersom jag uppvisar tydliga symptom som liknar Covid19. Om jag vore smittad så är det sannolikt att jag redan har delat med mig av den, eftersom vi hela tiden bor i samma lägenhet, men jag är angelägen att följa de direktiv jag fått, så att ingen ska kunna klandra mig. Emellertid är det säkert så att mina luftvägsbesvär beror på astma. Jag tar Innovair och Bricanyl regelbundet och med maximal dygnsdos och jag känner att det gör nytta. Dessutom har jag blivit ordinerad en ny medicin; Molukast och även Loratadin som jag tar efter rekommenderade doser.

Ulla-Britt och jag äter på skilda tider och jag undviker så mycket som möjligt att vara i samma rum. Fördelen med att få hjälp morgon och kväll av hemtjänsten är att jag får det litet lättare."

Här följer en sammanfattning om min astmatiska hosta. Den 1 maj skrev jag för första gången att jag under några dagars tid haft besvär med astmatisk hosta, kanske till följd av att min ordinarie astmamedicin tagit slut. Jag inhalerar 2 gånger om dagen innovair för min astma..

Den 4 maj informerade jag LAH om min hosta för att de skulle vara försiktiga vid sina besök hos oss och känna till hur jag har det. Samma dag kontaktade jag Vårdcentralen. De kunde ingenting göra i nuläget, men jag fick rådet att begränsa mina sociala kontakter och återkomma om besvären fortsatte.

Den 7 maj kontaktade jag Vårdcentralen igen och fick en tid samma dag. Läkaren som undersökte mig ansåg att mina besvär var typiska för astma. Jag fick några fler mediciner ordinerade. De provtagningar som gjordes visade inte på någon större infektion, men läkaren kunde inte utesluta att det kan finnas en chans att jag blivit smittad av Covid19

Sammanfattning från Mina vårdkontakter (Rolf)

Antecknad av Alexander Smedberg (Läkare, ej leg) på Läkarmottagningen, Vårdcentralen Lyckorna, Region Östergötland,
2020-05-08 08:53

Patienten uppger att hosta har blivit något sämre sedan han träffade mig här igår, har besvärligt med hostan och upplever inte att Lepheton som han tog till natt hjälpte något. Patientens största oro ligger dock kring att han i hemmet har en fru som han vårdar som har en grav hjärtsvikt, och även har kontakt med LAH. Patienten diskuterat frun med LAH, som rekommenderat att han nu istället låter hemtjänsten hjälpa till med hustrun. Patienten lyfter en oro kring att han skulle ha corona och rädsla för att smitta hustrun. Resonemang förs kring att det inte finns några tecken på att han skulle ha corona, men att man ändå inte med 100% säkerhet kan utesluta infektion. Rekommenderas därför att om möjligt inte vara i närheten av sin hustru när han hostar. Avseende patientens hosta får han även öka på sin behandling med Innovair till en inhalation tre gånger dagligen istället för en inhalation två gånger dagligen som han har nu. Får i övrigt fortsätta med sina mediciner likt tidigare.

Den 8 maj redogjorde jag för LAH, som ansåg att vi behöver hemtjänstens insatser igen. Detta kunde ordnas med omedelbar verkan. Så därför får vi tillsvidare hjälp morgon och kväll av hemtjänsten.

Detta är givetvis en stor lättnad för mig, men vi har märkt att personalen ifrån Hemtjänsten är rädda för smittorisken vid sina besök hos oss vilket man kan ha full förståelse för. De förbereder sig ofta med munskydd och visir när de kommer till oss vilket också är bra för oss, så att smittorisken från dem också blir minimal.

15 maj 2020. Jag har nu kontaktat en läkare på Vårdcentralen och han har lovat att ringa till mig nästa vecka för eventuell coronatest, men han säger att det är mest troligt att min hosta beror på astma och inte Covid 19. Det är ju viktigt för all den personal som besöker Ulla-Britt, att känna sig trygga. Det är ju viktigt även för oss att veta hur det ligger till.
Mina vårdkontakter: Antecknad av Victoria Andersson (Sjuksköterska) på Sjuksköterskemottagningen, Vårdcentralen Lyckorna, Region Östergötland,
2020-05-15 08:14
"Patienten har hosta sedan tre veckor. Har sedan tidigare astma och behandlar med Bricanyl, Lepheton och Innovair. Patienten upplever förbättring precis efter han använt inhalationer. Patientens oro är att hans fru vårdas i hemmet på grund av grav hjärtsvikt och har både LAH och hemstjänst. Patienten uppger att personal är orolig att komma till patientens hem på grund av patientens hosta och oro för att det skulle vara Corona. Patienten även orolig för att smitta sin fru. Patienten har både varit på läkarbesök samt haft telefonkontakt med läkare angående detta där man ökat upp hans inhalationer. Patienten önskar nu att både han och hans fru ska testas för Corona. Patienten har inga andra symtom än hosta.
Informerar patienten att det inte finns några rutiner för provtagning för allmänheten i nuläget. Bokar telefontid idag till underläkare M. Al Hussein för vidare diskussion" (slut citat)

20 maj 2020......................"Iag har även haft telefonkontakt med läkare ifrån Vårdcentralen, som meddelat att jag fått tid för coronatest på fredag morgon med anledning av mina luftvägsbesvär. Min hosta är fortfarande besvärlig, men jag har ingen feber och besvären underlättas av behandling med inhalationspray för astma. Läkaren menar att jag troligtvis inte har drabbats av någon virus, utan att allt beror på min astma, som varit särskilt besvärlig i år av någon anledning. Alla som besöker oss behöver känna sig trygga. Därför är coronatesten nödvändig för deras del. För vår del kan den inte spela någon som helst roll, eftersom Ulla-Britt och jag bor i samma lägenhet. Om jag varit smittobärare hade hon sannolikt redan nu varit smittad. Det ansåg även läkaren. Den största smittorisken för oss är alla besök som vi får utifrån genom personal från hemtjänsten och LAH, men vi kommer att försöka att reducera besöken ifrån hemtjänsten i fortsättningen när jag får veta testresultatet. Dessutom kommer vi att uppmana personal ifrån LAH att vara särskilt försiktiga vid behandling av Ulla-Britt........"

22 maj 2020. I morse fick jag bli Corona testad vid Vårdcentralen. Jag har länge önskat att få denna test, på grund av den personal som besöker oss. Det är absolut nödvändigt FÖR DERAS SKULL, som besöker många sjuka, att vara skyddade av den händelse jag skulle vara smittad. För min och Ulla-Britts del är däremot läget oförändrat antingen jag bär på smitta eller ej, eftersom vi lever i samma lägenhet och har gjort så i mer än en månads tid då jag har haft svåra luftvägssymptom som påminner om Corona. Jag kontaktade ganska tidigt Vårdcentralen och fick en tid samma dag hos läkare som undersökte mig och menade att mina besvär var typiska för den astma, som jag har haft kroniskt i många år. Dock finns fortfarande en liten risk att jag fastän jag varit feberfri, ändå kan bära på smittan. Om så är fallet borde naturligtvis Ulla-Britt i första hand få testas.

Personalen ifrån Hemtjänst har varit noga med att skydda sig och oss från smitta genom att utrusta sig med munskydd och visir. Tyvärr har inte LAH samma rutiner vid sina besök. De menar att Ulla-Britt är smittfri och att jag kan vara smittad. Någonting som jag för min del tvivlar på. Om jag mot förmodan skulle vara smittad, så är sannolikt samma sak med Ulla-Britt. Därför behöver även hon i så fall en test, så att vi vet hur vi bör förhålla oss till människor som besöker oss. Jag väntar med iver på testresultatet som kan komma inom två dagar.

23 maj 2020 Nu har även Ulla-Britt blivit Coronatestad av LAH. Vi inväntar nu svar på testerna, så att vi vet hur vi ska förhålla oss den närmaste tiden.
(Ur vår dokumentation)

Webbsänd familjegudstjänst från Motala pingstkyrka
lördag 16 maj 2020

Några tankar om John Derneborgs text


"Även om priset är smärta väljer man att lyda den man en dag ska avlägga räkenskap inför, efter att tillsammans med andra ha sökt vägledning i bönen och Ordet."

"En del upplever en tydlig Guds ledning att gå vidare in i andra uppgifter. Men avslutet kan också vara ofrivilligt, vilket är djupt traumatiskt för både personen i fråga och andra i dess närhet."


John sätter ord på tankar och erfarenheter som jag själv har haft under mitt verksamma liv som pastor och då jag sadlade om och utbildade mig till kyrkomusiker/ kantor i Svenska kyrkan.


Så här kan jag summera en del av mina upplevelser:

"Det var verkligen med smärta som jag valt att lyda den kallelse jag burit på, men jag hade hamnat vid vägs ände och jag tyckte själv vid denna tid att jag hade svikit mitt uppdrag, men insåg senare att det var ett steg i rätt riktning och att jag hela tiden var ledd av Gud när jag gick in i andra uppgifter. Jag har försökt beskriva de olika perioder i mitt liv då jag fått gå in i nya uppgifter, men det som hände år 1976 var ett traumatiskt avslut precis så som John beskriver och det fick konsekvenser både för mig och min familj, men situationen löstes på ett mirakulöst sätt. Jag har beskrivit det som hände i detta kapitel i min livsberättelse


"1. Jag har aldrig sökt något arbete som predikant i Pingstväckelsen, eftersom det inte har fungerat på det sättet. Det är församlingen som kallar sina vittnen. Det hände aldrig under min tid att församlingen satte ut annonser om lediga tjänster. Allt handlade om rekommendationer och referenser.
Under mina resor i landet hade jag några gånger gästat Filadelfiaförsamlingen i Jämjöslätt, som ligger i Karlskrona kommun Därifrån fick jag en kallelse att bli föreståndare och efterträdare till Pastor Owe Carlsson. Brevet med kallelsen var avsänt den 3 april 1973.
Egentligen borde jag vid denna tid ha tagit en time-out, eftersom jag kände mig mycket bräcklig både fysiskt och psykiskt, men även denna gång tyckte jag att det var viktigt att vara ledd av Gud. Det var ju ett stort förtroende att på nytt få kallelse till föreståndartjänst till en församling där jag som gästande evangelist fått en mycket öppen dörr, med både sång och förkunnelse. Säkert var det meningen att vi skulle flytta dit, när jag nu fått en enhällig kallelse. Det var visserligen långt bort ifrån vår hembygd, nu igen och det kändes som en stor utmaning. Vi bestämde oss för att svara ja på kallelsen och den 26 maj stod att läsa i Dagen:
Pastor Rolf Ericson som i två och ett halvt år tjänat Salemförsamlingen i Vånga, som dess föreståndare, sade vid senaste församlingsmötet upp sin tjänst, och kommer under hösten att flytta till Jämjöslätt i Blekinge där han efterträder pastor Owe Carlsson"

"2. Jag kom till en gräns där jag inte orkade mer, blev sjukskriven flera gånger, och trodde att jag skulle kunna återhämta mig, men det fungerade inte. En dag sa en äldre syster i församlingen, som förstod hur läget var:
- Rolf, du är helt slut. Du behöver hjälp!
Ingen tackar en för att man arbetar ut sig. Jag hade drabbats av utmattningsdepression och blev långtidssjukskriven. Året var 1976. Det var den värsta tid jag varit med om i hela mitt liv. Det gick så långt att jag hatade mig själv. Det kallas på läkarspråket för recidiverande depression. Funktionsnedsättningen innebär att man får problem med trötthet, energibrist, nedsatt minne, bristande initiativförmåga, bristande motivation och uthållighet. Ofta ökar graden av funktionsnedsättningen med antalet depressioner.
I sexton år hade jag arbetat i församlingar utan annan yrkesutbildning. Tanken på sysselsättning och försörjning av min familj plågade både mig och Ulla-Britt."Läsfortsättningen här


Vem ville vårt liv 1 och 2

FÖRSTA OCH ANDRA KAPITLET MED TEXT OCH BILDER

FRÅN BILDARKIVET 1 OCH 2

Fortsättning följer.....

torsdag 14 maj 2020

Flyktingfrågan- migrationspolitiken i KD
Min nya bloggbild


Fotot är taget någon gång i början av 1950-talet. Vi hade fått hyra ett litet torp i närheten av Kungsängens flygplats i Norrköping. Jag (Rolf) har lyckats med att fånga uppmärksamheten av de tre sittande barnen. Från vänster: Sven Käll, Kerstin min systerdotter, pojken till höger kan möjligen vara min systerson Janne. Jag tyckte om att spela pajas vid den här tiden, vilket fotografen har lyckats fånga.

tisdag 12 maj 2020

Ulla-Britt 77


12 maj 2020 Vi är så tacksamma i dag. Ulla-Britt fyller 77 år och även om vi fått fira födelsedagen medan vi sitter i karantän på grund av smittorisker utifrån, så har Ulla-Britt ändå blivit uppvaktad på olika sätt.

Föregående natt var besvärlig för min del på grund av mina luftvägsbesvär, så vi fick ta igen den förlorade nattsömnen på förmiddagen.

Strax efter klockan 13,00 ringde det på dörren. Utanför stod ett par män ifrån ICA-maxi med en varuleverans, som var beställd av familjen Rasmusson. När så männen hade gått och vi hade stuvat in varorna, så kom Magnus med ytterligare en varuleverans och blommor ifrån familjerna Claesson och Moulin. Sammantaget fick vi mat och godsaker för en bra tid framåt. Tur att vi hade plats för allt i både kyl och frys. Lilla Vega som är fem år hade ritat en fin teckning till farmor

I eftermiddag festade vi på tårta som ingick i gåvorna och så kom ännu ett blomsterbud med blommor som jag beställt till min älskade. Senare i eftermiddag kom Susanne med godis och blommor för både in och utomhusbruk. Anna, Thomas och Ellen hade skickat en video i vilken ingick sång och hurrarop

Eva ifrån Axsjövik och Eva ifrån Askersund har ringt och grattat Ulla-Britt och hon har fått så många gratulationskort på posten, så jag har svårt att komma ihåg dem alla. Dessutom alla som på facebook har grattat. Det är väl säkert ett femtiotal fb-vänner som skrivit

Vi är så tacksamma för kärlek vi får ta emot ifrån våra älskade barn och våra kära vänner, inkluderande de vänner vi fått i den församling som vi tillhör. Ett varmt tack till alla!söndag 10 maj 2020

Jag vill inte lämna denna världen.


Den framstående poeten och dramatikern Kristina Lugn har dött helt nyligen. Rubriken hämtar jag ifrån en dikt av henne med vilken jag också avslutar detta inlägg.

Innehållet i mitt inlägg handlar om den verklighet som Bibeln skildrar och den undervisning som Jesus ger om den här världen i vilken vi befinner oss. Den värld i vilken vi måste vara så länge vårt liv på jorden varar.

När Jesus undervisar sina lärjungar om deras relationer, så säger han att de är i världen, men inte av världen.

"Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig." Joh. 15:18

Jesus ville inpränta hos lärjungarna att det inte är något onormalt att bli hånad och föraktad om man tror på Gud.

Frågan är hur vi uppfattar detta i vår tid. Vad är det som skiljer de troende ifrån dem som inte tror? Finns det en gräns mellan oss troende och världen utanför kyrkan? Vem eller vad är det i så fall som sätter dessa gränser? Om vi räknar med att bli accepterade och älskade genom att anpassa oss till det liv som råder "i den här världen." kanske vi slipper världens hat, men detta är i så fall något helt onormalt för ett liv i Jesu efterföljelse.

Vi har fått friheten att själva välja hur vi vill ha det. Det handlar om vår attityd och våra relationer. Det handlar om två sidor som inte går att kombinera. Guds vänskap eller världens vänskap. Att porten som leder från världens vänskap till Guds är trång, behöver fördenskull inte vara att man är trångsynt när man går in genom den. Detta är tyvärr en vanlig missuppfattning.

När vi försöker att kombinera världens vänskap med Guds, så säger Bibeln att det uppstår en kamp och en strid, som har sitt ursprung i de begär, som för krig med oss. Så här står det om detta i Jakobs brev 4:1-4:

"Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det på era njutningar.
Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud."

Lina Sandell har författat sången Har du mod att följa Jesus? Hur ofta talar vi om att det krävs mod för att följa Jesus? Å andra sidan sett, är det inte just detta som är så fascinerande Att våga ta ett steg i rätt riktning och utan rädsla för konsekvenserna välja Guds vänskap före världens. Ärligt talat finns det väl inget bättre alternativ. År 1986 då sångboken Segertoner omarbetades till en ny upplaga, så togs en av verserna bort ifrån ovannämnda sång. Den versen lyder:

"Världens ogunst eller bifall. Väger sedan intet mer. Kristi ära blir det enda, varpå tron i allting ser."

Vad var orsaken till att den versen togs bort? Var det möjligen så att den inte riktigt hörde hemma i vår tid? Om man i vår tid vill betona att vi ska ha låga trösklar i kyrkan, så får inte detta innebära att våra gränser mot världen suddas ut. Våra etiska och moraliska gränser måste skilja sig ifrån de gränser som bestäms av den här världen.

Om det är så som många tror att Gud gör comeback till och med till vårt land som anses vara ett av världens mest sekulariserade länder, så ska vi inte inbilla oss att världen plötsligt blir religiös. Även om människor vågar tala om sin tro på ett nytt sätt, så kommer världen alltid att vara världslig, medan människorna i världen däremot i allra högsta grad kan bli andliga.

Den här världen är sekulär och har alltid varit det. Men Jesus sade i sin bergspredikan att det finns en stad i den här världen uppe på ett berg som inte kan döljas. "Ni är jordens salt" "Ni är världens ljus", har Jesus också sagt.

Stig Dagerman skaldade:

Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre betyder en broder mer.”

Just därför skulle jag vilja proklamera att vår uppgift nu mera än någonsin är att leva i världen och att inte lämna världen åt sitt öde.

Låt mig få citera den dikt av Kristina Lugn som jag lånat rubriken av:

"Jag vill inte lämna denna världen.
Jag vill inte att denna världen ska lämna mig.
Vi lever i en demokrati.
Jag röstar för att de levande i denna världen
ska vägra lämna mig ifrån sig.
Om detta förslag avslås yrkar jag härmed
att förhandlingar omedelbart inleds
med ambassaden i Dödsriket.
Jag vill avtjäna straffet
i mitt fosterland."

Växande tro

Åter igen en fullträff ifrån Pingstkyrkan i Motala. (vår kyrka) Se och lyssna! Ulla-Britt och jag såg det live då vi kunde ta in det på vår youtubekanal på tv:n.

lördag 2 maj 2020

Om KG Hammar och Micael Grenholm


Det är lätt att missförstå fd Ärkebiskop KG Hammar, så som Micael Grenholm gör på sin blogg


när han responderar till Sveriges radios


Jag har en känsla av att Micael Grenholm vill missförstå i stället för att närma sig det som KGH egentligen menar.

Så här skriver Micael:
"Det spelar ingen roll om Jesus bokstavligen uppstod från döden eller ej. Vi kan inte veta något om Gud eller livet efter detta. Men något vi kan vara säkra på är att alla religioner leder till Gud"

Detta är den uppfattning som Micael återger av det som KGH säger i intervjun.

Detta stämmer inte. Jag har lyssnat på söndagsintervjun flera gånger och kan inte höra att Hammar säger så. Det är slarvigt av Micael Grenholm att inte citera ordagrant, eftersom det skapar de missförstånd som Micael genom sin egen retorik gör sig skyldig till.

Vad Hammar menar, vilket jag även läst i det han skrivit och också säger i intervjun är att vi inte kommer åt vad som är den ursprungliga historiska händelsen av vad tron på Jesus som död och uppstånden innebär. Han säger att det är tillvarons största mysterium, och att det inte går att förstå genom intellektet. Tron är en erfarenhet, inte något inlärt. Tron är en tillit och den tar över där jag inte vet.

Samma erfarenhet har lett till olika religionstraditioner i olika kulturer, men för mig säger KGH är det berättelsen om Jesus som är det bärande i min tro.fredag 1 maj 2020

Ulla-Britts hjärtsvikt del 10

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9
DEL 10
DEL 11
DEL 12


MAJ MÅNAD 2020.

1 maj 2020. I dag liksom förra fredagen visade vågen en liten viktuppgång efter gårdagens furixpumpsbehandling. Undrar vad det kan bero på? Tre ord passar på Ulla-Britt just nu: "frusen","trött", "understimulerad." Väldigt svårt att komma underfund med hur vi ska kunna lösa det tillståndet på bästa sätt, speciellt nu i denna isoleringens tid.

I går torsdag fick Ulla-Britt hjälp från LAH med furixpump och dessutom fick hon skydd för sin hälspricka på vänstra foten, som har varit svår att läka.

I dag har vi fått hjälp igen av Susanne och Johan, som har handlat matvaror åt oss. Vi är så tacksamma både för dem och för Magnus och Emmy, som hittills har hjälpt oss med nödvändiga inköp. Vi måste komma på en bättre lösning. Även de är ju utsatta för smittorisker. Magnus kan dessutom anses tillhöra en riskgrupp för smitta, eftersom han har diabetes.

För några dagar sedan tog min inhalationsspray mot astma slut och jag fick besvär med astmatisk hosta, dock ingen feber. Dagen efter fick jag emellertid hjälp av Emmy till att hämta ut min medicin och jag blev genast bättre, men fortfarande besväras jag av något i luften som jag reagerar på.


4 maj 2020. Den besvärliga hostan har varit ihållande för mig och jag har meddelat LAH, så att de och även jag, är extra försiktiga vid sina besök till Ulla-Britt. Jag har även kontaktat Vårdcentralen och berättat hur jag har det. De ger mig rådet att begränsa mina sociala kontakter och fortsätta som jag gör med mina astmamediciner. Jag tar den maximala dosen av innovair och bricanyl. Jag har ingen feber, så jag tror inte att jag drabbats av Covid 19, men man kan ingenting utesluta enligt Vårdcentralen. Om jag blir sämre får jag ringa igen, men man gör ingen undersökning i nuläget. Jag är mest orolig för Ulla-Britt, men hoppas och ber till Gud att jag inte skall dela med mig av någon smitta till henne eller till andra. Susanne och Johan besökte oss i går, men vi satt på avstånd ifrån varandra, så jag hoppas även för deras del att inget har hänt dem. I dag måndag har Ulla-Britt fått furixpump installerad igen


7 maj 2020. Redan torsdag. Vart tar tiden vägen? Eftersom den besvärliga hostan har fortsatt rätt så länge tog jag på nytt kontakt med Vårdcentralen och jag fick genast tid på förmiddagen. Läkaren som undersökte mig menade att det är sannolikt att mina besvär beror på astma De mediciner jag tar ger mig lindring och nu har jag fått några nya mediciner, som ska hjälpa mig att bli bättre i luftvägarna. Det går givetvis inte att utesluta att jag kan vara smittad av Coronavirus, men de provtagningar som gjordes visade inte på någon större infektion, men jag får fortsätta att vara försiktig vid möte med andra. Symptomen på astma är ju likadana som för dem som har smittats av Coronavirus.

I dag har jag hämtat matvaror från Willys, som jag beställt via internet. Tyvärr inte helt riskfritt, eftersom människor man möter har svårt att hålla avståndet, men det är trots allt bättre än att behöva trängas inne i butiken. Varorna hämtas nära entrén

"Jag är sugen på något gott", sa Ulla-Britt till Magnus i telefon. Hon var sugen på onyttig mat ifrån Burger King. Vår käre Magnus levererade förstås, och inte bara det. Emmy och Vega följde också med. Vi satt ute och på avstånd ifrån varandra och åt den goda maten. Det var vindstilla och vi fick en härlig stund tillsammans.

8 maj 2020. Den här natten har verkligen varit jobbig. Jag har vaknat med jämna mellanrum, då jag fått panikartade astmaattacker. Även Ulla-Britts nattsömn har givetvis blivit störd, trots att vi sover i skilda rum.

På morgonen ringde jag till LAH och redogjorde för vår besvärliga situation, vilket de naturligtvis också känner till genom vår kontinuerliga kontakt. Eftersom läkaren på Vårdcentralen inte till 100 procent kan utesluta att jag bär på coronavirus, ville jag att de skulle få veta det.

Sköterskan på LAH ville med stöd av sin chef, att jag omedelbart skulle vidta åtgärder, som möjliggör att hålla distans till Ulla-Britt, trots att vi bor i samma lägenhet. Att låta mig bli testad finns ingen möjlighet tyvärr. Jag ringde därför på deras förslag till Eva på Hemtjänsten och vi bestämde att Hemtjänsten tar över igen och att jag försöker att så mycket det går hålla mig på avstånd från Ulla-Britt.

Eva från hemtjänsten kunde komma direkt till oss på morgonen och hon har ordnat det så att vi får hjälp mitt på dagen med ett besök och även i kväll. Allt detta på grund av de riktlinjer som LAH anser vara riktiga. De anser att det är mindre risk för smitta utifrån genom att återknyta kontakten med Hemtjänsten, än att låta mig få fortsätta att sköta om de uppgifter jag hitintills skött.

LAH har senare meddelat att de inte kan tvinga oss att återknyta kontakten med hemtjänsten, men att de däremot kan begära att jag håller mig undan vid deras besök hos oss, vilket givetvis är en självklarhet.

Det är min uppfattning att vi nu, trots de uppenbara riskerna med personers besök utifrån, behöver utnyttja möjligheten att få hjälp igen av Hemtjänsten, men jag hoppas att jag snart skall bli symptomfri, så att vi inte behöver vara beroende av dem, mer än under min nuvarande astmasjukdomsperiod. Jag är och har hela tiden varit helt feberfri. Trots detta anser jag att det är rätt och att våra åtgärder är nödvändiga.

Vår kontakt med LAH är ju inte heller riskfri, men som det nu är är vi ju beroende av deras hjälp för att Ulla-Britt skall kunna leva och ha ett någorlunda drägligt liv.

Vår isolering börjar nu att kännas mera påtaglig än tidigare. Läkare och sjuksköterskor har varit mycket vänliga och tillmötesgående och de inser både mitt och Ulla-Britts dilemma.


10 maj 2020. En ny dag har börjat. I två dagar har vi haft full betjäning av hemtjänsten, så att Ulla-Britt och jag har haft så litet kontakt som möjligt. Allt på grund av den eventuella smitta jag kan bära på, eftersom jag uppvisar tydliga symptom som liknar Covid19. Om jag vore smittad så är det sannolikt att jag redan har delat med mig av den, eftersom vi hela tiden bor i samma lägenhet, men jag är angelägen att följa de direktiv jag fått, så att ingen ska kunna klandra mig. Emellertid är det säkert så att mina luftvägsbesvär beror på astma. Jag tar Innovair och Bricanyl regelbundet och med maximal dygnsdos och jag känner att det gör nytta. Dessutom har jag blivit ordinerad en ny medicin; Molukast och även Loratadin som jag tar efter rekommenderade doser.

Ulla-Britt och jag äter på skilda tider och jag undviker så mycket som möjligt att vara i samma rum. Fördelen med att få hjälp morgon och kväll av hemtjänsten är att jag får det litet lättare.


Vi såg den direktsända gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i Motala. Vi är så tacksamma för att vi får vara med i en kyrka som är i takt med tiden, och som trots de begränsade möjligheter som nu råder har möjlighet att sända gudstjänster och sammankomster via webben. Linnea Sennehed är verkligen duktig TV-pastor. Ledigt och chosefritt och med en vardagsnära känsla för det som pågår ger hon i sin predikan uttryck för vad det innebär att växa i tro. Det bästa av allt är att man kan se gudstjänsten på webben även efteråt. Jag har lagt upp den på min blogg. Här är länken! 


12 maj 2020 Vi är så tacksamma i dag. Ulla-Britt fyller 77 år och även om vi fått fira födelsedagen medan vi sitter i karantän på grund av smittorisker utifrån, så har Ulla-Britt ändå blivit uppvaktad på olika sätt.

Föregående natt var besvärlig för min del på grund av mina luftvägsbesvär, så vi fick ta igen den förlorade nattsömnen på förmiddagen.

Strax efter klockan 13,00 ringde det på dörren. Utanför stod ett par män ifrån ICA-maxi med en varuleverans, som var beställd av familjen Rasmusson. När så männen hade gått och vi hade stuvat in varorna, så kom Magnus med ytterligare en varuleverans och blommor ifrån familjerna Claesson och Moulin. Sammantaget fick vi mat och godsaker för en bra tid framåt. Tur att vi hade plats för allt i både kyl och frys. Lilla Vega som är fem år hade ritat en fin teckning till farmor

I eftermiddag festade vi på tårta som ingick i gåvorna och så kom ännu ett blomsterbud med blommor som jag beställt till min älskade. Senare i eftermiddag kom Susanne med godis och blommor för både in och utomhusbruk. Anna, Thomas och Ellen hade skickat en video i vilken ingick sång och hurrarop

Eva ifrån Axsjövik och Eva ifrån Askersund har ringt och grattat Ulla-Britt och hon har fått så många gratulationskort på posten, så jag har svårt att komma ihåg dem alla. Dessutom alla som på facebook har grattat. Det är väl säkert ett femtiotal fb-vänner som skrivit

Vi är så tacksamma för kärlek vi får ta emot ifrån våra älskade barn och våra kära vänner, inkluderande de vänner vi fått i den församling som vi tillhör. Ett varmt tack till alla!

14 maj 2020. Här följer en sammanfattning om min astmatiska hosta. Den 1 maj skrev jag för första gången att jag under några dagars tid haft besvär med astmatisk hosta, kanske till följd av att min ordinarie astmamedicin tagit slut. Jag inhalerar 2 gånger om dagen innovair för min astma..

Den 4 maj informerade jag LAH om min hosta för att de skulle vara försiktiga vid sina besök hos oss och känna till hur jag har det. Samma dag kontaktade jag Vårdcentralen. De kunde ingenting göra i nuläget, men jag fick rådet att begränsa mina sociala kontakter och återkomma om besvären fortsatte.

Den 7 maj kontaktade jag Vårdcentralen igen och fick en tid samma dag. Läkaren som undersökte mig ansåg att mina besvär var typiska för astma. Jag fick några fler mediciner ordinerade. De provtagningar som gjordes visade inte på någon större infektion, men läkaren kunde inte utesluta att det kan finnas en chans att jag blivit smittad av Covid19

Den 8 maj redogjorde jag för LAH, som ansåg att vi behöver hemtjänstens insatser igen. Detta kunde ordnas med omedelbar verkan. Så därför får vi tillsvidare hjälp morgon och kväll av hemtjänsten.

Detta är givetvis en stor lättnad för mig, men vi har märkt att personalen ifrån Hemtjänsten är rädda för smittorisken vid sina besök hos oss vilket man kan ha full förståelse för. De förbereder sig ofta med munskydd och visir när de kommer till oss vilket också är bra för oss, så att smittorisken från dem också blir minimal.
Vid eftermiddagens besök av LAH konstaterades att de provtagningar som gjorts har legat inom normalvärden, men att blodtrycket är lågt vilket är förväntat och har sin orsak i den pågående behandlingen.

15 maj 2020. Jag har nu kontaktat en läkare på Vårdcentralen och han har lovat att ringa till mig nästa vecka för eventuell coronatest, men han säger att det är mest troligt att min hosta beror på astma och inte Covid 19. Det är ju viktigt för all den personal som besöker Ulla-Britt, att känna sig trygga. Det är ju viktigt även för oss att veta hur det ligger till.

17 maj 2020. Det är söndag, men vi kan inte gå till kyrkan av flera skäl. Det finns i alla fall möjlighet att delta på webben. Vi såg och lyssnade till vår pastor Linnea Sennehed som predikade om bönen. Den här söndagen kallas för bönsöndagen. I eftermiddag ska vi försöka delta på ett församlingsmöte genom ett särskilt program som vi länkar till datorn.

Ulla-Britt har känt sig ovanligt nedstämd den senaste tiden. Jag tycker i vanliga fall att hon haft förmågan att vara vid gott mod, trots sin svåra sjukdom, men nu upplever hon en svacka i sitt mående rent psykiskt. Saken blir ju inte bättre av att även jag den senaste tiden varit dålig. Vi har som bekant fått utöka vårt behov av hemtjänst på grund av detta. Det är en påfrestande tid vi lever i, precis som för många andra. På onsdag ska hon få träffa en kurator här hemma och vi kommer då att få tillfälle att samtala med henne om vår situation.

Ulla-Britt vaknar ofta om nätterna av värk i båda benen. Det känns som om värken kommer in ifrån själva benpiporna. Vi är ense med LAH om att viktnivån är acceptabel med den behandling som hon får. Trots detta har Ulla-Britt haft en del besvär med andfåddheten på grund av vätskeansamling.

20 maj 2020. Ulla-Britts hjärtsvikt är nu inne i en fas där kroppen inte längre svarar på den pågående behandlingen på samma sätt som tidigare. I går tisdag fick Ulla-Britt och jag besök av kurator där vi fick samtala om Ulla-Britts och även om min situation. Som jag tidigare skrivit mår Ulla-Britt psykiskt sämre, vilket naturligtvis inte är så underligt. Nattetid plågas hon av drömmar, där mycket av hennes förflutna dyker upp i skrämmande proportioner. Det är möjligt att hon behöver bearbeta detta i någon form av psykoterapi. Vi fick ett mycket gott förtroende för kuratorn och hoppas därför på fortsatt givande kontakt med henne.

De senaste två behandlingarna med furixpump har inte givit lika gott resultat som tidigare. Vid telefonkontakt och även vid besök i dag från LAH, har vi fått veta att det kanske beror på att njurarna inte längre svarar på behandlingen. Resultatet blir att vätskenivån inte sjunker som tidigare. Följden blir andfåddhet, särskilt när Ulla-Britt ligger, eftersom bukvätskan trycker upp mot lungorna. Behandlingen kommer tillsvidare att fortgå likadant som förut, det vill säga två gånger i veckan. Ett läkarbesök är planerat i nästa vecka, då vi får samtala med läkare om hur fortsättningen av den medicinska behandlingen ska se ut.

Ulla-Britt är mycket trött och sover mycket, särskilt under den första delen av dagen.

I dag har jag först på morgonen besökt bilverkstaden för skifte av hjul till sommardäck. Jag har även haft telefonkontakt med läkare ifrån Vårdcentralen, som meddelat att jag fått tid för coronatest på fredag morgon med anledning av mina luftvägsbesvär. Min hosta är fortfarande besvärlig, men jag har ingen feber och besvären underlättas av behandling med inhalationspray för astma. Läkaren menar att jag troligtvis inte har drabbats av någon virus, utan att allt beror på min astma, som varit särskilt besvärlig i år av någon anledning. Alla som besöker oss behöver känna sig trygga. Därför är coronatesten nödvändig för deras del. För vår del kan den inte spela någon som helst roll, eftersom Ulla-Britt och jag bor i samma lägenhet. Om jag varit smittobärare hade hon sannolikt redan nu varit smittad. Det ansåg även läkaren. Den största smittorisken för oss är alla besök som vi får utifrån genom personal från hemtjänsten och LAH, men vi kommer att försöka att reducera besöken ifrån hemtjänsten i fortsättningen när jag får veta testresultatet. Dessutom kommer vi att uppmana personal ifrån LAH att vara särskilt försiktiga vid behandling av Ulla-Britt.

I eftermiddag fick vi en hälsning på telefonen ifrån Ingrid P., en god vän i Pingstkyrkan. Vi tycker om när vänner hör av sig, men är själva väldigt tröga när det gäller att telefonera.

Senare på eftermiddagen kom Susanne till oss. Hon hade med sig kassar ifrån affären, med varor som vi bett henne att köpa åt oss. Vi satt ute i solen en stund och Ulla-Britt tyckte faktiskt att det var skönt. Dessutom gick hon en liten runda på tomten med rullator och det gick bra.

Både Anna och Magnus har ringt i dag och hört sig för hur mamma mår. Rosmarie har eventuellt planerat att hälsa på en dag i den här veckan.

Nyss ringde Anders A, som också tillhör vår församling .Ja vi är verkligen inte bortglömda. Vi har ett stort nätverk av familj, släkt, vänner och goda grannar.

En av våra närmaste grannar, Marianne S., som under lång tid varit mycket svårt sjuk, fick i slutet av förra veckan lämna det här jordelivet. Hon och hennes make har varit verkligt goda grannar och vi kommer att sakna henne. Vi tänker på hennes man Janne och på deras barn och barnbarn. Vi delar sorgen och saknaden efter henne och tackar Gud för vad hon har betytt för oss.

"Tack för rosorna vid vägen, tack för törnet ibland dem. Tack för resta himlastegen, tack för evigt tryggat hem. Tack för kors och tack för plåga, tack för himmelsk salighet. Tack för stridens klara låga. Tack för allt i evighet."

21 maj 2020. I går kväll fick Ulla-Britt på nytt ta en halv tablett av sömntabletten Zolpidem. Den hade det goda med sig att hennes insomning fungerade, men tyvärr inte under den resterande delen av natten. När jag vaknade vid halvtvåtiden hade hon suttit uppe ungefär en timme trodde hon. Efter att ha hjälpt henne till rätta med att åter komma i säng försökte jag att få sömnen tillbaka. På morgonen gick jag upp strax efter klockan 7. När jag kom in för att väcka Ulla-Britt låg hon inte i sängen. Hon hade satt sig på en stol vid fotändan av sängen och försökt att ta upp täcke och filt som låg på golvet, utan att använda rullatorn.. När jag pratade med henne fick jag osammanhängande svar. Det var mycket besvärligt att få henne tillbaka till sidan av sängen på grund av hennes yrsel, men när jag till slut lyckades att få henne ner i sängen igen, gick jag in på mitt rum för att göra mig i ordning.

Ulla-Britt har de senaste fyra dagarna ökat i vikt med 3,4 kilo, trots att hon en av dessa dagar haft furixpump installerad. Vi har fått löfte om läkarbesök nästa vecka för en second opinion vad beträffar Ulla-Britts mående. Hon har även blivit erbjuden att testa en tablett Oxascand 5 mg att ta vid behov. Det visade sig att hon blev rejält omtöcknad och virrig av tabletten och vid närmare undersökning har det visat sig att den är olämplig om man som i Ulla-Britts fall lider av sömnapné. Av den anledningen kommer vi inte att fortsätta med den.

Jag har haft ett bra telefonsamtal med en av läkarna och hon har meddelat att en justering kommer att göras i den ordinarie medicineringen fr. o. m. nästa vecka.

I kväll har Ulla-Britt klarat av att gå med rullator en liten sträcka, här på Granitvägen mellan några hustomter i mycket långsam takt och med många vilopauser.

22 maj 2020. I morse fick jag bli Corona testad vid Vårdcentralen. Jag har länge önskat att få denna test, på grund av den personal som besöker oss. Det är absolut nödvändigt FÖR DERAS SKULL, som besöker många sjuka, att vara skyddade av den händelse jag skulle vara smittad. För min och Ulla-Britts del är däremot läget oförändrat antingen jag bär på smitta eller ej, eftersom vi lever i samma lägenhet och har gjort så i mer än en månads tid då jag har haft svåra luftvägssymptom som påminner om Corona. Jag kontaktade ganska tidigt Vårdcentralen och fick en tid samma dag hos läkare som undersökte mig och menade att mina besvär var typiska för den astma, som jag har haft kroniskt i många år. Dock finns fortfarande en liten risk att jag fastän jag varit feberfri, ändå kan bära på smittan. Om så är fallet borde naturligtvis Ulla-Britt i första hand få testas.

Personalen ifrån Hemtjänst har varit noga med att skydda sig och oss från smitta genom att utrusta sig med munskydd och visir. Tyvärr har inte LAH samma rutiner vid sina besök. De menar att Ulla-Britt är smittfri och att jag kan vara smittad. Någonting som jag för min del tvivlar på. Om jag mot förmodan skulle vara smittad, så är sannolikt samma sak med Ulla-Britt. Därför behöver även hon i så fall en test, så att vi vet hur vi bör förhålla oss till människor som besöker oss. Jag väntar med iver på testresultatet som kan komma inom två dagar.

Eftersom så många personer utifrån kommer till oss, så tog vi risken att godkänna att vår dotter Rosmarie kom på besök till oss i dag. Vid hennes besök blir mycket uträttat här hemma hos oss, så även denna gång. Vi är så tacksamma för den hjälp vi fått i dag. På eftermiddagen satt vi ute i solen och Susanne kom också och vi åt en god måltid tillsammans och festade på god tårta.

23 maj 2020 Nu har även Ulla-Britt blivit Coronatestad av LAH. Vi inväntar nu svar på testerna, så att vi vet hur vi ska förhålla oss den närmaste tiden.

24 maj 2020 VI HAR BLIVIT CORONATESTADE

Jag har gjort en sammanfattning som består av anteckningar som finns hos Mina vårdkontakter för mig och dessutom de anteckningar som jag har gjort, som handlar om det som hänt den senaste tiden. 


25 maj 2020: Ulla-Britt och jag har blivit coronatestade Rolf på fredag 22 maj 8.15 vid Vc Lyckorna och Ulla-Britt lördag 23 maj genom LAH och i dag har vi båda fått besked att vi inte är smittade.

26 maj 2020.Solen strålar från blå himmel och naturen står i skir grönska. Den senaste tiden har vi sett en del positiva förändringar, som jag här vill redogöra för i korthet. Förra veckan ändrades schemat för den mycket kraftigt urindrivande medicinen Metolazon 5 mg som tas i tablettform 1 tablett lördag och så i morgon onsdag en tablett. Denna medicin ges, i kombination med furixpump, som ges subkutant måndag och torsdag, under en sextimmars intervall. Vi märker just nu att Ulla-Britt mår bättre av att hon lättat från måndag till tisdag med 1,3 kilo. Hon är fortfarande uppsvälld av vätska, men vi märker att kroppen trots allt svarar på en del av behandlingen och att hon andas något lättare och detta tackar vi både Gud och läkare för.

En läkare på Vårdcentralen Lyckorna har ringt på morgonen och bekräftat att jag inte bär på någon coronasmitta, vilket jag också fick veta av en sköterska i går Läkaren ville ge mig en tid för besök och vidare undersökning av mina lungor med anledning av min astma. Jag bad om att få vänta med detta på grund av de smittorisker som inte kan uteslutas vid ett sådant besök. Vi gick igenom mina nödvändigaste mediciner och kom överens om att jag skulle kontakta vårdcentralen om problem uppstod med min hälsa. Läkaren hade förståelse för att jag, i det läge vi nu befinner oss, vill prioritera skötseln av Ulla-Britt.

På förmiddagen har jag med hjälp av support ifrån min bank och ifrån ICA:s kundservice när det gäller inloggning på ICAs onlinehandel, lyckats med att installera mobilt bankid, både på mobiltelefon och stationär dator. Sedan har jag beställt varor som jag skall hämta i morgon utanför butiken.

I eftermiddag har vi kommit överens med LAH om att flytta fram läkarbesöket som på vår begäran skulle ha skett i morgon. Vi har också kommit överens om att Hemtjänsten som kommer i morgon utrustar sig med munskydd och visir, som en försiktighetsåtgärd, vilket de har lovat att göra. Hur vi i fortsättningen skall göra hoppas vi att få vägledning av svaret ifrån Socialstyrelsen.

I eftermiddag har vi också suttit ute i det vackra vädret en liten stund. En granne knackade på dörren och lämnade en bukett liljekonvaljer till Ulla-Britt. Vi uppskattar denna gest och vi är också tacksamma för vad en annan granne gjorde förra veckan när han krattade upp en del av de löv som jag inte hunnit med. Han hjälpte oss också att olja en del på våra staket. Alla våra grannar är sympatiska och trevliga människor. Våren och försommaren har i år varit något kyliga, men i dag har det varit varmt och skönt. Trots detta så fryser Ulla-Britt på grund av blodcirkulationen som inte pulserar så friskt i alla kroppsdelar.

29 maj 2020 Vi har skrivit till Socialstyrelsen och fått bekräftat att vi inte kan ställa kravet att vara helt skyddade, trots att vi är isolerade på grund av smittorisken. Det är sjukvårdspersonalen som i första hand skall vara skyddsutrustade. Detta måste vi givetvis acceptera. Här är min brevväxling med Socialstyrelsen:

Till Socialstyrelsen

Vi har blivit coronatestade på grund av att jag vårdar min sjuka maka och har kontakt utifrån, genom Hemtjänsten och LAH i Motala. (Se nedanstående information)
Min fråga till er gäller om vi när vi nu inte har någon smitta, har rättighet att begära att personal som kommer till oss skall vara utrustade med munskydd och visir.
Vi hade begärt att få ett läkarbesök i morgon onsdag den 25 maj, men ville då att personalen som kommer skall vara utrustade enligt vår önskan. Då man ifrån LAH menar sig ha andra rutiner, som styrs av era riktlinjer vill jag veta huruvida det är möjligt för mig att ställa sådana anspråk. Jag har tillsvidare ställt in besöket i morgon.
Hemtjänsten i Motala har meddelat att de kommer att respektera vår önskan.
Både min fru och jag tillhör extremt hotade riskgrupper, speciellt min fru som är ansluten till LAH. Hon lider av en allvarlig och grav hjärtsvikt och är extremt beroende av mig som anhörig.
Hoppas att ni har möjlighet att ge mig ett tillfredsställande svar så fort som möjligt.
Personnumret till min fru är 19430512..... Ulla-Britt Ericson
Motala den 26 maj 2020
19420108.... Rolf Ericson
Svar från Socialstyrelsen:

Hej Rolf,
Tack för ditt mejl till oss. Vi förstår att ni har en svår situation i den rådande situationen.
Socialstyrelsen kan informera om aktuell kunskap och redogöra för bestämmelser i gällande författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) men inte ta ställning till hur de ska tillämpas i enskilda fall. Vi kan alltså tyvärr inte svara på den konkreta frågan du har, mer än att hänvisa till att sjukvården har ett ansvar att arbeta på ett sätt som minimerar risken för smittspridning och använda rätt nivå av skydd både utifrån vårdhygiensynpunkt och för att skydda arbetstagare. Vad som är rätt nivå av skydd är dock en bedömning som görs i verksamheten.
Reglerna om basal hygien är viktiga att följa som en grund för att förhindra smittspridning och handlar om att skydda patienten från att smittas. Ibland kan det behövas mer skydd utifrån vårdhygiensynpunkt, utöver vad som framgår av föreskrifterna om basal hygien.
Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att användning av visir eller munskydd på personalen kan övervägas som en extra åtgärd för att försöka minska risken att personal smittar brukare och patienter under förutsättning att verksamhetens kvalitetsarbete betonar att det är de övriga åtgärderna som är de grundläggande och viktigaste.
Detta står i Folkhälsomyndighetens publikation Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter (se s. 8-9): https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/374af5c7b8294ed8ad5348eefc717f09/atgarder-minska-risken-smittspridning-covid-19-personal-aldre-patienter-brukare.pdf 
Skyddsutrustning handlar istället om att skydda arbetstagaren. Den information Socialstyrelsen har om skyddsutrustning baseras på Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens bedömningar.

Vi kan egentligen inte svara på vad som exakt är rätt utrustning i en viss situation.
Detta då det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagaren har på sig rätt personlig skyddsutrustning för sin egen säkerhet. Vid all vård- och omsorgsnära kontakt ska en riskbaserad och adekvat användning av personlig skyddsutrustning användas i tillägg till de basala hygienrutinerna. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot misstänkt eller konstaterad smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation. Därför kan valet av skyddsutrustning skilja sig åt, beroende på hur arbetssituationen ser ut (t.ex. beroende på vad hemtjänsten eller läkaren ska hjälpa till med).
Regler om personlig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) användning av personlig skyddsutrustning, läs mer här om hur man går tillväga för att välja rätt utrustning: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/forebyggande-att-valja-skyddsutrustning/?hl=skyddsglas%C3%B6gon
Aktuell information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning vid covid-19: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning/?pub=70196Denna e-post kan inte besvaras.Önskar du att komma i kontakt med oss skriver du till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.
Med vänliga hälsningar
Unni Björklund
********************************************************************************
28 maj 2020. Ulla-Britt har fått pröva en ny medicin Imdur 30 mg att tas till natten. Den kommer senare att höjas men med varsamhet eftersom den påverkar blodtrycket, vilket i sin tur ökar yrseln.
Vi har haft besök och värdefullt samtal av kurator ifrån LAH och kommer att få träffa henne igen under nästa vecka.
31 maj 2020 De senaste dagarnas utvärdering av Imdur har verkligen utfallit till belåtenhet. Ulla-Britt har sovit lugnt och haft lättare att andas, vilket vi tror beror på Imdur.

I dag söndag har vi besökt våra vänner Linda och Johan i Borensberg. Vi firade deras son Emil som fyllde 25 och satt utomhus. De hade för vår skull, och även för sin egen tror jag, tagit på sig munskydd, och de var även noga med handhygien genom att använda handsprit. Det var första gången som vi varit utanför hemmet efter vår långvariga isolering på grund av coronapandemin.

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9
DEL 10
DEL 11
DEL 12