Twingly statistik

söndag 31 januari 2021

Tveksam lära om tusenårsriket

 Jag för just nu en dialog med Ola Windås som är administratör för den offentliga gruppen: "Äkta kristen tro tål att prövas."

Han tar upp frågan om tusenårsriket och menar att Bibeln tydligt förespråkar hans tolkning. Jag tycker nog att han borde vara mera varsam i sin tolkning, eftersom den enligt min och andras uppfattning är tveksam.

Så här har Nils Tägt, som var pastor och teologie licentiat, knuten till Svenska Missionsförbundet på sin tid skrivit i sin bok: "När han kommer":

 Sidan 122 ”Vad är tusenårsriket? I Bibelns framtidssyn ingår också det man brukar kalla tusenårsriket. Endast på ett ställe i Bibeln talas uttryckligen om tusenårsriket – Upp. 20:1-6. Få texter i Bibeln har blivit föremål för så skiftande tolkningar som just denna text.

En del exegeter säger att om tusenårsriket kan vi ingenting veta. Det bibliska materialet är alltför torftigt, för att det skulle kunna utgöra underlag för en lära om tusenårsriket….” 

Ola Windås däremot är ganska säker på att Bibeln ger en tydlig bild och skisserar sin tolkning av läran om tusenårsriket. Den är identisk med den kristna sioniströrelsens eskatologi, som utmålar ett kommande världsrike här på jorden under en period av tusen år. En period då alla folk skall vara underordnade det judiska folket och staden Jerusalem vara ett centrum för hela jordens befolkning. Han menar med allvar att denna lära har sitt tydliga stöd i Bibeln. Ola Windås och jag har utbytt några tankar om detta, som jag här vill förmedla. Jag inbjuder er gärna att här på min blogg Ökenkällan kommentera den dialog vi fört. 

Här är den:

O.W.:

Så säger HERREN Sebaot: På den tiden ska tio män av alla språk och folk ta tag i mantelfållen på en judisk man och säga:

"Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er ".

Sakarja 8:23 Detta bibelord handlar om nästa tidsålder, tusenårsriket, som bryter in när Jesus återkommer till jorden och Israel blir centrum för hans världsregering och Jerusalem blir centrum för Gudsdyrkan Judarna kommer i tusenårsriket att undervisa om Gud. Evangelium sprids över hela jorden av judafolket till de som överlevt vedermödan. R.E.: Detta är en tolkning som du i likhet med de kristna sionisterna gör, men jag tror inte att den stämmer Att förkunna evangelium är ett uppdrag som Jesus har gett både judar och hedningar. Det vill säga alla de som tillhör Kristus. Och tiden för detta är den tid som inleddes när Jesus gav oss missionsbefallningen: Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar.. Kan du hitta ordet tusenårsriket i Bibeln? O.W.:  ORDET tusenårsriket hittar du inte. Men det finns beskrivet i bl Upp 20:4: "Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år." R.E.: Där är vi överens, men detta är inte ett rike på jorden utan i himmelen. De människors själar som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull är alla de som lidit martyrdöden inte enbart en kort tid utan tiden handlar om allt från den förste martyren Stefanus tid tills tidens slut. Jag tror att Jesus skall komma EN gång. När det gäller bibelcitatet ifrån Sakarja, så handlar det inte om vår tid. Det finns inte någon som har förtur. Både judar och hedningar som tror och bekänner Jesus som herre har samma ställning och tillhör det folk som i nya testamentet kallas för Guds Israel När Jesus kommer tillbaka en gång för alla, så blir det vid tiden slut. När detta har hänt och bruden blivit uppryckt så återstår inte längre någon mer tid på den gamla jorden. Detta är klassisk kristen tro och den vill jag gärna försvara så gott jag kan. En sak till. Det ovan citerade bibelordet kan inte gälla den tid vi nu lever i, eftersom det inte finns någon anledning att tro att Gud inte skulle vara med oss. Det finns inget folk som har någon sådan exklusiv rättighet framför något annat folk. Om Gud är för oss, vilket han är om vi tror och bekänner Jesus som herre, så kan inget vara emot oss står det i Romarbrevet.Det står att de levde och regerade med Kristus i tusen år. Här talas det inte så tydligt om att det handlar om ett tusenårsrike. Jag tror snarare och jag vet att det är många som gör det, att det handlar om den period som inleddes när Jesus dog på korset… och uppstod på tredje dagen. Detta är inledningen till det Guds rike där Jesus en gång för alla har vunnit seger och intagit platsen som konungarnas konung och herrarnas herre. Om du läser fortsättningen även i det 21:a kapitlet så förstår du hur jag tänker. Jesus regerar hela tiden ifrån himmelen intill den dag då allt skall fullbordas enligt Guds eget löfte. O.W.:  Mycket tydligt att det är ett tusenårsrike och att folken gör uppror i en slutstrid. Sedan försvinner den jord vi nu bor på.Upp 20:7-9: "Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös ur sitt fängelse. Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet. Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas läger och»den älskade staden»; men eld faller ned från himmelen och förtär dem." Jes 65:18-20: "Nej, I skolen fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar; ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Och jag skall jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk, och där skall icke mer höras gråt eller klagorop. Där skola icke mer finnas barn som leva allenast några dagar, ej heller gamla män, som icke fylla sina dagars mått; nej, den som dör ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen."Det är inte evigheten som beskrivs. Där finns ingen synd och död. Upproret i tusenårsriket är möligt därför att människans syndiga natur finns kvar hos den ofrälsta befolkningen Sak 8:20-23: "Så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skola komma hit och många städers invånare; och invånarna i den ena staden skola gå till den andra och säga:»Upp, låtom oss gå åstad och bönfalla inför HERREN och söka HERREN Sebaot; jag själv vill ock gå åstad.» Ja, många folk och mäktiga hednafolk skola komma och söka HERREN Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför HERREN, Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män av allahanda tungomål som talas bland hednafolken skola fatta en judisk man i mantelfliken och säga:»Låt oss gå med eder, ty vi hava hört att Gud är med eder.»" Judarna är i full funktion i tusenårsriket efter kvarlevans omvändelse när de stått inför utplåning 

R.E.: När jag läser Bibeln vill jag få en helhetsbild där skrift förklarar skrift. De bibelställen och den uppfattning som du presenterar känner jag till, men sett i ljuset av den helhetsbild som Bibeln ger oss och som jag tror på så finns det bara två riken. Det ena är Guds rike, där Kristus redan nu har vunnit seger och där han regerar, och skall regera i evighet. Det riket kallas också Himmelriket. Det andra riket, eller rikena kan vi kalla människors rike. Det är de riken på jorden där gränser dras, som man strider om med makt och militär, där folk fördrivs och länder ockuperas. Du skriver att det är mycket tydligt att det är ett tusenårsrike. Om du tycker att detta är tydligt, så är du också välvilligt inställd till att detta inte kan ske utan strid. Du är dessutom välvilligt inställd till att det politiska maktspel som i dag utkämpas i Mellanöstern sker efter Guds vilja och använder gammaltestamentliga skrifter till försvar för detta. Det är en farlig, politiskt medveten inställning som hotar världsfreden. Den fred som jag och många med mig längtar efter är i linje med Jesu budskap om att den som griper till svärd skall med svärd förgås. Jesus förespråkar inte krig och våld. Den darbyistiska bibeltolkning som du tror på är en villolära och det är med sorg i mitt hjärta jag inser att den också splittrar kristenheten. Vi kommer nog inte längre i vår diskussion om detta. Du har rättighet att tro vad du vill och jag ser dig gärna som en vän, men tar bestämt avstånd från din tolkning. Så här skrev Nils Tägt i boken ”När han kommer” Sidan 122 ”Vad är tusenårsriket? I Bibelns framtidssyn ingår också det man brukar kalla tusenårsriket. Endast på ett ställe i Bibeln talas uttryckligen om tusenårsriket – Upp. 20:1-6. Få texter i Bibeln har blivit föremål för så skiftande tolkningar som just denna text. En del exegeter säger att om tusenårsriket kan vi ingenting veta. Det bibliska materialet är alltför torftigt, för att det skulle kunna utgöra underlag för en lära om tusenårsriket….” Det är just detta som är så förrädiskt, vilseledande och farligt, när man med tvärsäkerhet bygger upp läror om detta, så som du förespråkar fredag 29 januari 2021

Vän med den som inte tycker som jag

 

Vi ska inte låta oenighet i politiska frågor slita isär oss utan enas kring det som förenar oss: Kallelsen att vara Jesu händer och fötter i världen, skriver Malin Cederberg. i tidningen Dagen

Javisst ska vi vara vänner och dessutom visa respekt mot den människa som har en annan åsikt, men visst finns det anledning till att reagera emot det som skiljer oss åt

Vi måste få lov att ifrågasätta inte bara i politiska frågor, utan även i teologiska. Att avslöja det som är falskt är en svår uppgift, i synnerhet när ulven kommer i fårakläder. Då behövs både ormens klokhet och duvans menlöshet så som Jesus säger i Matteus 10:16: Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in ibland ulvar. Varen fördenskull kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor.

Jesus mötte sina meningsmotståndare på olika sätt. Ibland med vrede, men ofta med den klokhet, densamma som han förespråkar sina lärjungar.

Det finns ingen anledning för oss att bli ovän med någon som inte håller med oss, men det finns anledning till att vara på vakt mot all villfarelse, till och med ifrån dem som man minst av allt vill tro har avsikten att vilseleda.Jag menar naturligtvis inte att man ska misstänka alla som inte tänker som vi. Vi måste själva utöva rannsakning omkring det vi tänker och tycker, med ödmjuk insikt om faran att hamna vilse..

Jesus har sagt i Joh. 7:16-17: "Jesus svarade dem och sade: »Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. 17Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. 18Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. --…

Alla religiösa läror är definitivt inte ifrån Gud, inte ens dem som framförs genom människor med höga teologiska titlar, men Jesus garanterar att om vi utövar en självinsikt där vi är medvetna om att vi söker leva efter hans vilja, då ska vi verkligen också kunna förstå det som kommer från Gud. I förlängningen innebär detta också, att vi har möjlighet att avslöja det som är falskt, varifrån det än kommer. 

Jag tror absolut inte att vi ska dra oss undan denna uppgift, men jag tror också att det måste ske med stor försiktighet. Jesus talar ju i liknelsen om ogräset och vetet hur riskabelt det är att dra upp ogräset. Han menar till och med att det ibland kan vara nödvändigt med att acceptera även ogräset och låta det växa tillsammans med vetet.

onsdag 27 januari 2021

Hälso- (eller sjukdoms-)läge just nu

 

Anteckningar om hälsotillstånd fr.o.m 25 januari 2021

Under en ganska lång tid har jag haft problem, som jag uppfattat som astmabesvär, med hosta och andfåddhet vid minsta ansträngning. Jag tar regelbundet kortisonsprayen Innovair både morgon och kväll, i förebyggande syfte, vilket naturligtvis lindrar besvären. Dessutom tar jag Bricanyl vid en del tillfällen då jag känner mig dålig. Allergi och astmabesvär har jag haft ända sedan början av 1970-talet, så det är i och för sig inte något nytt.

För tretton år sedan fick jag behandling, en så kallad ballongvidgning vid Hjärtcentrum i Linköping.

Jag har beskrivit den här

När jag blev undersökt hittades flera förträngningar i kranskärlen så jag fick i februari samma år 2008 en ny ballongvidgning med insatt så kallad ”stent”, ett slags nät som skyddar blodkärlet från ny proppbildning.

Fyra år senare upplevde jag problem med flera så kallade ”tior”.

En tia är en Transistorisk, Ischemisk Attack vilket är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl, vilket i mitt fall ledde till synbortfall på ena ögat under några minuter. Efter flera misslyckade diagnoser kunde detta slutligen konstateras och jag blev omedelbart inlagd för karotisoperation i halspulsådern, där man avlägsnade det plack som hindrade blodtillförseln. 

Detta hände år 2012 och jag harbeskrivit det här

Egentligen borde alla dessa sjukdomar ha lett mig till att vara försiktig framför allt med kost. Dessutom skulle jag använt mera tid för motion. 

De problem jag under senaste tiden har haft ledde mig till att kontakta Vårdcentralen i början av denna vecka. Jag har haft svårt att gå långa sträckor, varit andfådd och hostat. Dessutom har jag också varit extremt trött en längre tid. Jag vet att det är fel att vänta med sådana saker, men jag har försökt prioritera andra saker och tyvärr också förträngt mina problem i hopp om att allt ordnar sig. Jag tycker dessutom att jag lyckats med att behålla mig lugn trots de upplevelser jag under senaste året har haft. Även sorgen och saknaden efter min älskade Ulla-Britt har jag lyckats att bära med fattning. Eller jag kanske borde skriva att Gud har burit mig under denna svåra tid.

Vid mitt läkarbesök på Vårdcentralen Lyckorna var läkaren mycket noggrann och jag väntar på att få besked. Läkaren tog kontakt med Kardiologen i Linköping, eftersom mitt EKG visade sig vara förändrat. Mitt blodtryck var ganska högt. Övertrycket 160, men undertrycket var normalt. Jag kommer att kallas på nytt för ett nytt EKG inom kort.

Förutom ovanstående redogörelse kan jag också nämna att jag i februari har fått veta att jag kommer att få kontakt med Urologiska kliniken i Linköping för att samtala med läkare om förhöjda PSA värden efter den senaste halvårsundersökningen..

Jag opererades förprostatacancer år 2014 vilket jag här har skrivit om på denna länk 


Fortsättning: I dag 28 januari har läkaren som är mycket noggrann meddelat att jag inom kort får en ny kallelse till US i Linköping för ett nytt EKG. Enligt kardiologen i Linköping så är det troligtvis inte något anmärkningsvärt med de värden som visade sig vid det EKG som togs i början av denna vecka på Vårdcentralen. Eftersom de blodprover som togs då alla visar på bra värden så finns det ingenting att oroa sig för. Jag är mycket tacksam för den sjukvård vi har. Jag fått mycket god hjälp både på lasarettet i Motala och på vårdcentralen Lyckorna. Alla visar omsorg och jag blir alltid korrekt bemött, åtminstone det senaste året


söndag 24 januari 2021

Gud är större

 

Gud är större än vårt hjärta, Gud är större än vårt hjärta

och allt förstår han, allt förstår han,

och Jesus, som är i er, och Jesus som är i er,

är större än allt, är större än allt,

är större än allt som är i världen.


Om någon bekänner att Jesus är Guds son

Om någon bekänner att Jesus är Guds son,

så förblir Gud i honom, och han förblir i Gud,

så förblir Gud i honom, och han förblir i Gud.

Kom och följ mig Gudstjänst från Motala Pingst

 SE FÖLJANDE LÄNK

torsdag 21 januari 2021

Grattis Susanne!

 I dag är det din födelsedag. Dagen till ära får jag publicera några familjefoton från 1940, 1960 och 1970 talet.


                                                                            Ulla-Britt


Karl Magnus


Syskonen Susanne, Rosmarie, Anna och Karl Magnus, Anna överst


Hela familjen

söndag 17 januari 2021

tisdag 12 januari 2021

Några foton från 1950-talet


Vid Grytgölsskogen 1958
Min pappa som då var 57 år, Eva Andersson, systerbarnen Kerstin, (Ingrids dotter) Janne och Leif, Ruts söner och min syster Rut som då var 30 år. I bakgrunden pappas bil en Chevrolet 1939 årsmodell.


Borggård 1953 vid besök hos Rut min syster
På fotot ses mamma och några goda vänner samt min Rut som då var 25 år,
jag (Rolf), min bror Örjan.
Främre raden mina systerbarn Leif, Janne och Kerstin.


Vid vattentornet i Borggård år 1953