Twingly statistik

fredag 14 oktober 2016

Israel och hela världens fulländning

Jag har tidigare skrivit om hur jag ser på de eskatologiska texter som handlar om den nya himlen och den nya jorden

Se här: Tala ljuvligt till Jerusalem

Det skulle vara mycket intressant få resonera om hur ni mina kära läsare ser på detta. Både ni som håller med och ni som har en annan uppfattning än den jag försöker presentera.

Orden som återfinnes i Jesaja 40:2 handlar om Guds stad Jerusalem. Den stad där Guds tempel stod under gamla förbundets tid. Det tempel som revs år 70 efter Kristus och den stad vars öde Jesus förutsäger när han gråter över Jerusalem. Men texterna i Jesaja och även i andra profetiska böcker i Bibeln syftar inte enbart på denna stad och detta tempel.

De handlar inte endast om "det nuvarande Jerusalem, som lever i slaveri tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder." Gal. 4:25-26. Det handlar således om det himmelska Jerusalem.

Det himmelska Jerusalem som också kallas "den levande Gudens stad" är inte sådan att man strider om den, så som man gör med det nuvarande Jerusalem. Nej det himmelska Jerusalem består av en "festförsamling av alla som har sitt namn i himlen." Hebr.12:23

Guds stad Jerusalem är fullkomligt ren. Där bor Guds utvalda folk. Guds Israel som består av både judar och hedningar. Det är till dessa som trösteorden kommer innan vedermödan har börjat. Vedermödan har brutit in på jorden. Många antikrister har redan trätt fram, men vi väntar på Herren Jesus som skall komma en andra gång enligt sitt eget löfte.

Jag ser fram mot den nya himlen och den nya jorde där. "den heliga staden Jerusalem kommer ner ur himlen, från Gud, full av Guds härlighet." Upp. 21:10

"Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Dagen och stunden känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." Matt. 25:35-36

måndag 3 oktober 2016

Tala ljuvligt till Jerusalem

Min tro på Bibelns eskatologi grundas på många års studier av den heliga skriften.

En ny tid.

Vår tid hade sin början när Jesus blev människa. En ny tid bröt in. Församlingens tid, nådens tid. Den hade sin början och den har sitt slut. Den är dessutom den sista av alla de tider som finns beskrivna i Bibeln. Det kommer inga flera tider på den här jorden.

"Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor." 2.Petr. 3:13

"Men nu har han (Jesus) trätt fram en gång för alla vid tidens slut (tidernas slut) för att utplåna synden genom att offra sig själv." Hebr. 9:26

Just därför måste vi använda den här tiden för att göra den här jorden där vi bor bättre och inte försjunka i apati över dess bristfälliga tillstånd. Så länge vi lever har vi fått uppgiften att förvalta och vara rädda om vår jord, men allt talar för att den är på väg emot sin upplösning precis så som Bibeln beskriver. Tiden går emot alla tiders slut.

I detta läge kan vi jubla och vara tacksamma för att:

Gud blev människa

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud." Joh. 1:1-2.

"Och Ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet " Joh. 1:14 Jesus identifierades med det gudomliga ord som frambringade världen. Alla kunde se Gud för första gången.

Himlen har landat på jorden. Guds rike är här och nu

"Från himmelen hälsad han framgår i glans, och världen är frälsad och segern är hans." (Sv.ps. 146:1)

Guds rike är här. Genom Jesu död och uppståndelse har han för alltid vunnit en evig seger

Vad innebär Jesu seger?

Han har gått in i den himmelska helgedomen. Det finns bara en sådan och i den har Jesus gått in.

"Nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt."Se Hebr. 9:11-12.

"Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak." Hebr. 9:24

Blodets betydelse för vår räddning.

Vad var det som hände när Jesus dog på Golgata? När han utropade orden: "Det är fullbordat!" När förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ner. Då Jesus trädde in i den nya himmelska helgedomen där han nu befinner sig. I den gamla helgedomen hade man burit fram blod av bockar och kalvar, men i den nya helgedomen har Jesus burit fram sitt eget blod. Därför är Kristi blod ett tecken till vår räddning.

"Det enda som står igenom alla tider, det är hans kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller, det varar blott en kort och flyktig stund. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd." (Lydia Lithell)

"Hur skall då vi slippa undan, om vi inte rätt uppskattar en sådan frälsning." Hebr.2:3 Jag frågar: Kan du vara likgiltig i denna fråga? Det kan inte jag På den frågan vilar liv eller död. Vi måste alla svara ärligt och uppriktigt och ingen kommer undan utan att ta ställning för eller mot.

Den nya tiden bröt in, just den tid vi nu befinner oss i. Det var då det hände som Paulus skriver om:

Jesus vann en evig seger över döden

Allt skapat har lagts under tomhetens välde, står det i Romarbrevet och det ropar som i födslovåndor och det står att vi som fått Anden också ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.

"Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga kläs i odödlighet, då blir det som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död var är din seger? Död var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus." 1. Kor. 15:53-57.

Har vi förstått detta ord så som det står? Jesu seger ligger inte enbart i framtiden. Den är redan vunnen och dess kraft är verksam i dag. Målet för vårt liv på jorden är att lära känna denna kraft

"Nedstörtad är döden och tron står opp, bland jordiska öden med himmelskt hopp." (Sv. ps.146:2)

Satan är bunden

"Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden, som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år." Upp. 20:1-2

Detta innebär att Jesus har all makt i himmel och på jord. Satan kan inte längre som tidigare hålla folk i mörker och vanmakt. Nu är frälsningens dag, då människor som tidigare varit bundna blir befriade från sin fångenskap under synden och under Satans makt.

Detta kan uppfattas motsägelsefullt när vi ser på allt det som sker på vår jord i dag, men låt oss då komma ihåg att allt går emot upplösning och efter vår tids vedermöda väntar vi på den nya himlen och den nya jorden.

Vårt uppdrag

Därför säger Jesus: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt. 28:19-20

Detta är vår tids största utmaning. Vår kallelse och vårt uppdrag är att tillsammans med Jesus:

"frambära ett glädjens budskap till de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt." Luk.4:18_19.

"året som Herren har valt"

Jesus syftar här på den tid vi nu är inne i. "Ett nådens år, en frälsningens tid att ta vara på medan den varar."

Tidens och tidernas slut

Vår tid är en utmätt tid och den går mot sitt slut. När Jesus talar om tidens slut och sin återkomst så varnar han människorna för att bli bedragna. Många kommer att uppträda i Jesu namn och säga att de är Messias. Stridslarm och krigsrykten kommer att höra till sådant som måste hända, likaså hungersnöd och jordbävningar. Han talar även om templets fall, vilket inträffade år 70 e. Kr.

Johannes beskriver den sista tiden i sitt brev, vilket innebär att tiden såg ut sådan redan då:

"Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden."

Det har funnits många antikrister och många stora vedermödor under den här tiden och hur stora de sista kommer att bli vet vi ännu ingenting om och vi gör väl i att inte spekulera om det

Antikristerna kommer aldrig att vinna slutlig seger, men deras framträdande innebär en kamp och vedermöda, men vi vet att Jesus sitter på tronen och han har all makt och kommer slutligen att stå fram som den segrare han redan är

Det står om Jesus i 1.Kor.15:25:

"Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under hans fötter."

Nya himlar och en ny jord

När Jesus kommer tillbaka kommer den allmänna uppståndelsen för alla och domen. Sedan kommer nya himlar och en ny jord.

Tusenårsriket är alltså en bildlig beskrivning av kyrkans tidsålder, Jesus kommer tillbaka en gång synligt och då besegras allt det onda, uppståndelsen inträffar och den yttersta domen med dubbel utgång inträffar och sedan kommer nya himlar och en ny jord. Den sista fienden döden besegras när Jesus kommer tillbaka.

Tala ljuvligt till Jerusalem.

Det finns en bok i profeten Jesaja i gamla testamentet som har kallats för Trösteboken. Deen innehåller storslagna uppenbarelser om framtiden, men skildrar också folkets återkomst ifrån den babyloniska fångenskapens tid och befrielsen genom Kung Kores. Boken innehåller tre löften:

1. Vedermödan är slut, 2. Missgärningen är försonad. 3. Människorna har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. De har blivit benådade i dubbel bemärkelse

Det finns en del människor som tror att de drabbas av det onda på grund av sina egna synder, men detta är villfarelse. Guds nåd väger oändligt mycket mer än all min uselhet Vi drabbas inte av något ont på grund av våra egna synder, utan på grund av skapelsens förgänglighet på grund av människans syndafall.

"Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder." Jes.40:1-2.

Det Jerusalem som här omtalas är (förutom det Jerusalem som omtalas vid denna tid),det himmelska Jerusalem och har ingenting att göra med det Jerusalem som finns på den jordiska kartan. Det nya Jerusalem är förberett i himlen för den nya jorden och skall en gång komma ner på den nya jorden.

Där bor Guds utvalda folk, de som har övervunnit under vedermödan på jorden, de som fått sin missgärning försonad och de som av Herrens hand blivit benådade i dubbel bemärkelse. Det är Guds Israel, som består av både judar och hedningar.

Det är i denna himmelska stad som Jesus har gått bort för att bereda plats alldeles så som han säger i sitt avskedstal till lärjungarna:

"Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är." Joh. 14:3

Amillenialismen och darbyismen

Om ni som är mina vänner läser det här och tror att jag är ensam om denna eskatologiska uppfattning, så vill jag försäkra att det inte är så. Den, det vill säga amillenialismen skiljer sig visserligen från den darbyistiska tolkningen som jag bestämt tar avstånd ifrån. Om ni vill veta vad den innehåller

så har jag presenterat den här.

Jag har mycket svårt att förstå att så många fortfarande håller fast vid den eskatologin.

lördag 1 oktober 2016

Förlegad "Vi och dom- dogm."

"Släpp "vi och dom" - dogmen." uppmanar Ninni Tjäderklo, teologistuderande på Teologiska högskolan i Stockholm. Hon menar att det är fel att dela upp mänskligheten i de frälsta och de andra.

Hon får svar på tal av Nima Motallebzadeh, förkunnare och teologistuderande på Akademi för ledarskap och teologi i Jönköping, som menar att kristna i alla tider har haft ett "vi och dom-tänk"

Artiklarna finns i tidningen Dagen denna vecka tisdag och torsdag 27 och 29 september..

Man måste säga att Ninni Tjäderklo ger sig ut på gungfly när hon skriver som hon gör, men man måste också försöka förstå varför hon upplever "vi och dom - dogmen" så frustrerande. Hon skriver att:

"Frikyrkans och i synnerhet pingströrelsens teologi har präglats av hängivenhet och innerlighet där individens frälsning och relation till Jesus har stått i centrum. Den personliga omvändelsen, frälsningsupplevelsen och dopet har varit de avgörande momenten som dragit upp linjerna mellan medlemskap och utanförskap.."

Ninni skriver att detta sätt att tänka skapat barriärer mellan henne och hennes medmänniskor och hon frågar om detta är en hållbar teologi i vår tid.

Den som är uppväxt i Pingst känner så väl igen sig i av det tänkande som Ninni beskriver, men gränserna är inte så tydliga som förr. I vår tid kan människor umgås över alla gränser. När jag var barn kunde man inte ens umgås med sina trossyskon i andra samfund. Det var barriärer mellan kyrkorna och detta skapade ett felaktigt beteende i umgänget med andra troende människor. Det var som i psalmen:

"murar oss emellan och genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar, vår fångdräkt är vårt eget knutna jag."

Att umgås med "världens barn" var helt otänkbart. Man skulle inte "sitta där bespottare sitta" och man skulle hålla sig "ren och obesmittad av världen." Vi uppmanades att fly ifrån allt som kunde påverka oss i fel riktning, till exempel idrott och viss typ av musik. Jag minns att jag sprang fort förbi ställen där jag tjusades av jazzmusiken. Det var syndig musik och världens musik fick man inte använda i de sammanhang jag var. Som medarbetare i en församling gick jag vid ett tillfälle och sjöng på en schlagermelodi som då var populär och fick en tillrättavisning: "Rolf, du ska inte sjunga världens visor." Jag uppmanades att be unga tjejer "systrar" som tagit av sig sin hatt, på sångarestraden att omedelbart gå ner med risken att de för alltid skulle lämna gemenskapen. De som sökte att tänja de gränser som församlingen dragit upp hamnade snart utanför i avfällingarnas led. Många längtade tillbaka, men de ansåg sig inte själva passa in i mönstret och fick därför stanna "utanför" Många är det som i dag bär på sår av den kärlekslösa behandling de fick under denna tid.

Det här är en beskrivning av en tid som vi lämnat bakom oss, men den är viktig att hålla i minnet när man läser det som Ninni Tjäderklo har skrivit

Nima Motallebzadeh, menar att det är bibliskt korrekt att dela upp mänskligheten i två grupper: "Majoriteten av världens människor, som går på en bred väg, som leder till evigt fördärv, och de få, som av Guds nåd, finner den smala vägen, som leder till den trånga porten och det eviga livet"

Javisst är det så vi har förkunnat Bibelns budskap och det finns ingen anledning att ändra på det, men vi kan fördenskull inte veta hur det blir på den dag vi skall stå inför Guds tron. Så här har Luther sagt: "När jag kommer till himlen skall jag förvånas över tre saker: Att så många var där som jag inte trodde skulle vara där, att jag saknar en del som borde vara där och att jag själv var där." Ja vem vet hur det kommer att bli? Ingen utom Gud.

Nu är det emellertid så att vi har delat upp mänskligheten på ett helt annat sätt än jag tror att Gud har gjort. Jesus tar avstånd ifrån vårt sätt att dela upp mänskligheten. Han berättar om de två som gick upp till helgedomen för att be. Den ene var en farisé och den andre en publikan. Båda två var syndare och behövde förlåtelsen, men det var bara publikanen som kände sin egen synd och otillräcklighet. Fariséen tackade Gud för att han inte var som publikanen. Han ansåg sig tillhöra de rättfärdiga, men Jesus gör en annan bedömning. Publikanen som inte kände sig värdig blev frikänd av Jesus. Jesus sa om honom att han gick därifrån mer rättfärdig än den andre.

Så här skrev Ninni Tjäderklo: "Gränsen för vilka som är utanför och innanför Guds gemenskap är redan dragen, och denna gräns går vid att vara människa (med detta vill jag inte säga att skapelsen i övrigt inte har gemenskap med Gud, tvärtom är jag övertygad om att allt skapat står under Guds direkta försyn.) På så sätt är Gud verksam i varje människas liv och inom räckhåll för var och en, kristen eller icke kristen."

Alla har syndat, men Gud vill att alla människor ska bli frälsta.

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv."

Jag tror på en frälsning för alla människor. Jesus dog för alla. "världen skulle räddas genom honom." Vilka är världen? Världen är alla människor. Jesus kom inte för att döma, han kom för att rädda.

Vilka är då vi som hela tiden dömer och utesluter? Måttstocken vi använder är lagen, som ibland har kallats syndkatalogen. Vi anser att vi vet vad som står skrivet och vi gör precis likadant som fariséen gjorde när han såg publikanens synd men inte blev varse sin egen.

Sanningen mina vänner är att det inte finns två läger. Det fanns tidigare en skiljemur mellan judar och hedningar, mellan dem som levde med lag och utan lag. Men när Jesus kom till oss så bröts denna skiljemur.

"Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem hos Gud. Ni har fogats in.." Ef. 2:19-20

Det finns bara ett läger och där befinner vi oss alla. Vi är i världen och vi är alla syndare som behöver bli frälsta.

När Petrus skriver sitt första brev till dem som blivit utvalda enligt Guds plan, så handlar det om människor som Gud utvalt. Det är inte vi som utväljer. Det är Gud som gör det och det sker av nåd. De hade blivit bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Han skriver där om en frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Först då skall vi få reda på om vi är frälsta, men vi kan redan nu jubla i outsäglig himmelsk glädje eftersom han har gett oss ett underbart hopp. "I hoppet är vi räddade." Därför blir det ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus.

"Gud är verksam i varje människas liv och inom räckhåll för var och en."

Det är lätt att beklaga det sätt jag beskrivit från min barndoms församling i Pingst, men låt oss inte göra det. Det fanns nämligen en berättigad rädsla för att vi skulle bli anpassade till livet ute i "synd och värld." Vi sjöng med stor inlevelse: "Synd och värld farväl för evigt, aldrig får du mig igen." Samma rädsla borde finnas i dag, i synnerhet som synden har blivit syndigare och världen farligare.Bibeln säger: "Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja; det som är gott, behagar honom och är fullkomligt."

onsdag 28 september 2016

Kan det komma något gott ifrån religion?

Kan det komma något gott från religion?

När vi ställer den frågan kan vi inte tala om andra religioner, utan i stället om alla religioner, inklusive vår egen, om vi anser att vi har någon.

Jesus och vår relation till Gud.

Det finns några som menar att tron på Jesus inte är en religion utan en relation, vilket i så fall skulle skilja kristendom från andra religioner. Läran om Jesus förutsätter att vi skall leva i en relation till Gud där Jesus är vägen till Gud. Detta är sant, men vi som är Jesustroende är nog också religiösa tror jag. Vad menar vi med ordet religiös? Några menar att den är religiös som ägnar sig åt religion utan att ha lärt känna Jesus. Detta förknippas av många som en död tro men när vi tänker på att det handlar om att ha kontakt med Gud och ägna sig åt gudsdyrkan, så kan man ju säga att även en kristen är religiös. Vi är inte kristna för att vi bor i ett så kallat kristet land. Vi är det om vi tagit emot Jesus Kristus som vår personlige Frälsare.

Religionens återintåg i väst.

Det finns många som menar att religionen gör sitt återintåg i väst, och då handlar det naturligtvis om de främmande religionerna som följer med alla de människor som kommer till vår del av världen. Det är inte längre tabu att vara religiös. Religionen har gjort sitt intåg i det offentliga rummet. Det finns inte något monopol på vilken religion som skall ha det största inflytandet i vårt land där religionsfrihet råder.

Vårt förhållningssätt till religion

Hur skall vi förhålla oss till detta? Är det farligt med religion? Är den "roten till allt ont?" som som Richard Dawkins uttrycker det. Det finns ju många som menar att religionen ligger bakom alla krig och allt våld i världen. Det går inte att förneka att det finns mycket religiös och extrem fanatism som kan ge näring åt sådana tankar, men att påstå att all religion är farlig är helt absurt. Låt oss i stället analysera frågan: "Kan det komma något gott ifrån religion?" Jag gör det utifrån en bok som jag har läst av en av Englands främsta filosofer och teologer Professor Keith Ward och hans bok: "Den farliga religionen." De frågor han där tar upp är viktiga för vår tid. Inte på det sättet att vi skulle hitta en syntes mellan religionerna. Det tror jag inte på, men att vi däremot kunde hitta en fruktbärande dialog mellan religionerna och de troende, där vi kunde avliva de myter och förutfattade meningar som finns bakom trosbarrikaderna vi rest mot varandra. Vi har verkligen något att dela med oss av till varandra.

Så här står det på sidan 58 i nämnda bok om religionens unika bidrag:

"Det mest grundläggande som utvecklade religioner bidrar med i fråga om sociala attityder är ett sinne för det heliga, för något som är så gott att det är värt ovillkorlig vördnad. Detta sinne för det heliga manar människor att uttrycka något av den godheten i sina egna liv och att ägna sina liv åt att få större kunskap om detta goda. Judendomens, kristendomens och Islams Gud är ett väsen av rättvisa, barmhärtighet och nåd, som befaller människor att vara rättvisa, barmhärtiga och välvilliga, och som lovar dem som är rättvisa ett liv bortom döden i förening med det absolut goda. Det högsta Jaget i många indiska religioner är en verklighet med högsta tänkbara vishet och lycka. Kunskapen om detta får människor att inse att alla ting är en del av det Högsta Jaget och värda vördnad. Föreningen med detta Högsta Jag kan uppnås genom liv som präglas av medlidande och obundenhet. Tao eller himlens väg är i vissa österländska religioner en grundläggande moralordning som finns inskriven i universums struktur, som kallar människor att leva enligt denna rättviseordning, och som stakar ut levnadssätt som ger tillfredsställelse, hänsyn och inre glädje. Det finns andra religioner än dessa. Men samtliga stora religioner betonar den objektiva existensen av moraliska ideal, betydelsen av moraliskt beteende och möjligheten för individer och samhällen att uppnå ett gott och lyckligt liv. I de flesta länder hör religionerna till de viktigaste förmedlarna av moralisk utbildning. Men vad religionerna uttrycker i dessa grundläggande trosövertygelser beror på i vilka historiska och sociala sammanhang de säger det.." (slut citat Keith Ward)

Yoga, mindfulness och österländsk andlighet

En av mina vänner som arbetat i Indien, skrev att människor kom till kristna kyrkor för att bli befriade ifrån andar i sin gamla religion. Detta är säkert sant, men långt ifrån representativt för alla religiösa människor i Indien.

Det finns en del som anser att vi fått in österländsk andlighet i form av yoga och mindfulness, som en beteendeterapi och att detta skulle vara någonting man vill varna för på grund av att det har sitt ursprung i en främmande religion. Det finns en uppfattning om att man använder sig av så kallat mantra i dessa terapier och att dessa är namn på hinduiska gudar. När man upprepar detta mantra så tror man att man öppnar sitt inre för de andar som påstås skulle finnas i dessa mantran. Det är just sådana uppfattningar som får många kristna att bli rädda för de här terapierna. Men det finns andra som funnit det vara en väg ut ur emotionell stress. De som ägnar sig åt dessa terapier här i väst menar att det inte alls handlar om något religiöst.

Jag läser i tidskriften Nod , som är utgiven av Örebro Missionsskola, om en pastor som heter Karin. Hon fick uppleva en smärtsam konflikt i en församling där hon arbetade och blev tvungen att sluta sin tjänst. Efter fem år av sjukskrivning och arbetslöshet kom hon med i en meditationsgrupp för kvinnor. Där blev massage, meditation och mindfulness som viktiga steg för henne. I den grupp hon gick med blev hon rehabiliterad. Eftersom hon inte längre kunde arbeta som pastor i församling startade hon senare en egen hälsoklinik. Karin utbildade sig till massageterapeut och gick sedan en introduktionskurs i Mindfulness.

Mindfulness, som har sitt ursprung i buddhismen handlar om att stanna upp och ta vara på ögonblicket här och nu och att lämna det svåra som ligger bakom. Detta sker genom att man blir förankrad i sin egen andning. Man följer både in och utandning. Det låter enkelt, men det kräver träning, eftersom tankarna drar iväg åt olika håll, särskilt om man är stressad och orolig.

Den första gången Karin åkte på kurs var hennes önskan att kunna lämna det svåra hon gått igenom. En sån här grupp skulle inte vara rumsren i kyrkan, och det smärtar mig. säger Karin.

I samma tidning läser jag om en kvinna som heter Grete. Hon hade försökt att använda metoder från yoga och zen i den kristna bönen, men hon upplevde att det var svårt att skilja ut yoga från hela paketet och ansåg att de genom övningarna blev allt mer "hinduiserade" Yoga har sitt ursprung i hinduismen. De främmande lärdomar som Grete menade att man öppnar sig för är bland annat att man börjar tro på reinkarnation. (återfödelse), utan att veta något om hinduism Hon menade att det man gjorde med kroppen också öppnade sinnet för främmande lärdomar.

Läran om reinkarnationen (Ur Den farliga religionen av Keith Ward sidan 226-227)

"Läran om reinkarnationen eller återfödelsen ingår i de flesta indiska religiösa livsåskådningarna, och den verkar skilja sig väsentligt från den abrahamitiska tron på kroppens uppståndelse. Och visst skiljer den sig väsentligt. Det är ingen mening med att låtsas att alla religiösa synsätt är likadana. Men även här kan vi hitta anknytningspunkter och aspekter av det indiska synsättet, som kan ge verklig insikt i frågor om människans liv och om livets mål. Anknytningspunkten är omsorgen om att det bortom detta liv finns belöningar och bestraffningar för vad vi har gjort. Det som binder oss vid lidandet är vår okunnighet om den högsta Andens existens och vår bundenhet till själviska begär. Den religiösa vägen handlar om att besegra bundenheten och bli medveten om det högsta Jaget. Läran om återfödelsen är ett sätt att säga att vi kan fortsätta lära oss och växa till efter det här livet, tills vi äntligen övervinner upplevelsen av ett egoistiskt jag och fullständigt uppgår i det enda högsta Jaget. Detta är människans slutmål. Betoningen på den gudomliga närvaron inom var och en, i "hjärtats grotta", på att se människans tillvaro som en del av en färd till ständigt växande kunskap och medkänsla och på att se alla ting som existerande inom Gud, den enda självexisterande verkligheten av högsta vishet och lycka - allt detta är positiva övertygelser. Att acceptera dem skulle förväntas öka människans vishet, glädje och medkänsla. Som med allt mänskligt finns det också negativa aspekter, och många kan inte acceptera att dessa trosföreställningar verkligen är sanna. Men om frågan gäller huruvida religiösa trosföreställningar är farliga eller bidrar till människans välbefinnande kan det inte råda mycket tvivel om att trosföreställningar som dessa, om de accepteras uppriktigt och omsätts i praktiken, kommer att ge upphov till liv med större vishet och medkänsla. I den bemärkelsen kan vi, även om våra egna övertygelser ser mycket annorlunda ut, säga att de centrala trosföreställningarna i de stora indiska traditionerna väsentligt bidrar till människans bästa. (Keith Ward, Den farliga religionen)"

Hur skall vi möta Islam?

"Under den senaste tiden har fenomen som radikalisering och extremism ökat i samhället och blivit orsak till oro i hela landet. Många ungdomar födda och uppvuxna i Sverige har begett sig utomlands för att föra en blodig "jihad" med terroristgrupper i främmande länder. Beklagligtvis har hundratals muslimska ungdomar från Sverige anslutit sig till terroristorganisationen IS, och många av dessa har spillt sina liv helt i onödan i vad de trodde var en god gärning. Ett stort behov har känts att ta verkliga och omedelbara åtgärder för att motverka och utrota problemet med radikalisering och våldsbejakande extremism. I bakgrund av detta behov och oro från alla håll, har Ahmadiyya Muslimska Samfundet (AMS) inlett en massiv rikstäckande informationskampanj i form av en unik och ögonöppnande produktion som kombinerar föreläsning och videopresentation för att gräva i denna fråga. Det är dags att agera. Det är dags att stoppa krisen nu!"

Så skriver man ifrån Ahmadiyya, Muslimska samfundet i Sverige, som etablerades 1956. Deras första moské byggdes i Göteborg 1976. Nasirmoskén i Högsbohöjd. De uppmanar oss att delta i deras kamp mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Muslimerna är inte våra fiender. De är våra vänner. Kristendomen och Islam är världens största religioner. De flesta muslimer och de flesta kristna vill leva i fred och samexistens med varandra. Om vi vill ha fred på vår jord måste vi lära oss att möta alla muslimer som vänner. När jag som är kristen bekännare möter en muslim, så är det en medmänniska jag möter. Då spelar inte religionen någon roll. Vi möts på samma nivå men med respekt för varandras integritet. När vi förkunnar evangeliet, som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, så får det inte ske genom att vi påtvingar dogmatiska trossatser. Nej det är Guds Ande som överbevisar om vi på ett enkelt sätt förmedlar den upplevelse vi själva gjort av evangeliets förvandlande kraft.

Den senaste tiden har vi på ett kusligt sett blivit påminda om att det finns militanta, muslimska grupper som har religionen som täckmantel. De har målsättningen att förinta västerländska, sekulariserade demokratier och med maktmedel ersätta dem med ett världsomfattande islamiskt samhälle, styrt av sharia eller den islamiska lagen.

Så här skriver Sameh Egyptson, islamolog och religionsforskare vid Lunds universitet i tidningen Dagen onsdag 17 september:

”Jag får ofta frågan från Sverige om hur mina muslimska demokratiska vänner i Egypten reagerar på Islamiska statens (IS) blodiga framfart. Svaret är att man reagerar mycket starkt. Krigsmännen i IS kallas för galningar och kriminella och ses som personer som missbrukar Islam för sina egna syften. Islam betraktas av de flesta muslimer i Egypten som fredens religion.”

Det finns texter i Koranen som uppmanar till krig och våld. Sameh Egyptson uppmanar Sveriges muslimer att ta avstånd från dessa. ”Allt fler troende muslimer ifrågasätter religiösa trossatser”,skriver han.

”Den traditionella bokstavstolkning som i dag används av de flesta myndigheter och predikanter i den muslimska världen bidrar till att legitimera IS och jihadisternas framfart och är därmed ett brott mot mänskligheten.”

avslutar han.

Det finns även texter i Bibeln som kan missbrukas. Kristna fundamentalister och bokstavstolkare framhåller gärna lösryckta bibeltexter som försvar för all möjlig galenskap. Låt oss med öppna ögon se och ta avstånd från detta. Kristendomen bygger ju på förståelsen av Jesu liv och undervisning.

Enligt de militanta muslimska grupper som använder våld och terror för sina syften, så finns det inga sant muslimska samhällen. Det innebär att alla samhällen överallt måste förintas och besegras. Den förföljelse som utbrutit i många delar av världen är ett hot inte bara mot kristna utan även mot muslimer.

Så ser verkligheten ut i dag, men det finns ingen anledning till att spekulera i hur det ser ut i morgon. Det finns många antikrister i världen, men för mig som kristen bekännare innebär inte framtiden kaos och förintelse. Jag tror på det kristna hoppet. En tro som inbjuder mig till att kämpa för en bättre värld utan fruktan för det som skall komma. Jag väntar inte på Antikrist utan på Jesus Kristus. Det är i hans hand jag lagt mitt liv och min framtid.

måndag 26 september 2016

Vi möter Islam med respekt och kärlek

Jag har förberett en text med rubriken: "Kan något gott komma från religion" Innan jag presenterar den texten vill jag här presentera en länk ifrån TV-kanalen Himlen TV7. Den har rubriken

"Att möta Islam i dag" Programvärden Leif Nummela intervjuar Johan Candelin, som är ledare för Martyrkyrkans vänner.

Jag vill på det varmaste rekommendera mina läsare att se och lyssna på denna viktiga intervju om hur vi möter Islam i dag.

tisdag 20 september 2016

Kan det komma något gott ifrån Nasaret?

"Kan det komma något gott från Nasaret?" Frågan som återfinnes i Johannesevangeliets första kapitels 46:e vers ställdes av en man som hette Natanael. Filippos från Betsaida hade mött Jesus från Nasaret och han ville nu övertyga sin vän israeliten Natanael att Messias som de alla väntade på hade kommit. Filippos hade själv mött Jesus och var fullständigt övertygad om att det var Messias som nu hade kommit. Två ord hade Jesus sagt till Filippos: "Följ mig!" Detta var tillräckligt för att Filippos skulle bli en Jesu efterföljare. Det fanns säkert andra orsaker som vi inte har nedtecknat i den bibliska berättelsen, men vi förstår av det vi läser att Filippos var helt övertygad om vem Jesus var. Detta betydde att han till varje pris ville att alla skulle få se vad ett möte med Jesus betyder.

"En Frälsare härlig jag äger, men länge förstod jag ej det. Nu vittnar jag glad om hans seger, att alla må se, vad jag sett.

Alla borde få se, alla borde få se. Den härlige Jesus jag äger, ja alla borde få se.

Mitt liv och min kärlek jag ger, åt Jesus som älskat mig först. Av alla Guds under förblir, hans frälsande kärlek dock störst."(Segertoner 350 vers 1, 4.)

När vi förstår vem Jesus är och vad han betyder för oss, då blir vi precis så som Filippos ivriga att få berätta det för andra. Detta vill Herren göra med oss var och en. Han vill gripa våra hjärtan så att vi blir fyllda av iver efter att få vittna om vad vi sett och hört.

När Natanael fick den här frågan, så hade han inte själv mött Jesus. Han fick en "second opinion" beträffande den kunskap han tidigare hade fått genom Mose lag och hos profeterna om Messias. Om det kommit någon främmande människa till honom med sådana revolutionerande nyheter hade han säkert varit mera skeptisk, men nu var det hans gode vän Filippos som kom. Honom kunde han lita på. Han brukade verkligen inte svamla och försöka föra någon bakom ljuset. Nej det här var äkta. Det märktes ju att något hänt med den blyge och lite tillbakadragne vännen.

Filippos var ju inte ensam om sin upplevelse. Vittnesbördet gick från mun och till mun. Två av Johannes döparens lärjungar: Simon Petrus och Andreas följde nu också med Jesus. Deras vittnesbörd var detsamma som Filippos:

"Vi har funnit honom, som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nasaret ."

Kunde det verkligen komma något gott ifrån Nasaret, denna lilla obetydliga plats i Galiléen? Natanaels uppfattning kanske påverkades av den inställning man allmänt hade ibland de religiösa vid denna tid. Man trodde att man visste vad som stod i skriften och bildade sig därigenom en förutfattad mening om Jesus. Det fanns så mycket skepticism och så många tvivelaktiga omdömen att det inte ens ibland dem som var lik Natanael kunde vara så lätt att veta vad man skulle tro. En del hade redan bestämt sig: "Det här ska vi inte tro på." En del citerade skriften och tolkade den efter sin egen uppfattning och trodde att de visste allt, men de drog felaktiga slutsatser. De visste ju varifrån Jesus kom, och de hade ju läst i Skriften att ingen kunde veta varifrån Messias skulle komma. På detta sätt hade de religiösa tolkat det som de hade läst De sade :

"Är kanske du också från Galiléen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galiléen." "Säger inte Skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde."

Detta var sant. Så stod det i Skriften, men vad visste de egentligen om Jesus? De visste ingenting. De hade bara läst Skriften efter eget tycke och hade stängt dörren för Jesus. De ville inte få en enda liten chans att möta honom genom att öppna sitt inre för hans gudomliga kärlek Jag vill ställa en fråga till dig, som får stanna emellan oss. Den är oerhört viktig att besvara. Jag påstår att det handlar om liv eller död så viktig är min fråga: "Har du gett Herren Jesus Kristus en enda liten chans att få hälsa på hos dig? Har du öppnat ditt inre och inbjudit honom att ta plats i ditt liv, eller är min fråga likgiltig för dig? Har du stängt din dörr precis så som en del gjorde på denna tid.

Så fanns det andra som hade en annan inställning. De kunde helt enkelt inte stå emot när de såg vilka under Jesus gjorde

"Inte kan väl Messias göra fler tecken, när han kommer, än den här mannen har gjort"

sa de. I stället för att tolka Skriften hade de låtit Skriften få tolka dem. Jesus hade varit mycket tydlig när han undervisat dem hur de skulle göra. Så här hade Jesus sagt:

"Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv"

Detta gäller även för oss alla: Det räcker inte med att vara Ordets hörare eller läsare och sedan inte något mer. Nej vi måste bli Ordets görare för att vi ska kunna förstå Guds kraft. Vi skall förstå att det finns kraft i Guds Ord när vi gör det som Jesus har sagt att vi skall göra

Det enda Filippos sa till Natanael var: "Kom och se!" Samma sak gäller även dig och mig: "Kom och se!" Bilda dig en egen uppfattning om vem Jesus är genom att söka honom. Ta reda på var han bor. Lita på honom och på de heligas vittnesbörd om honom..

Natanael fick möta Jesus på ett personligt sätt. Jesus visade sin omsorg om honom eftersom han visste att Natanael skulle öppna sitt hjärta för honom. Jesus visade Natanael att han visste allt om honom. Det är så Jesus vill göra med både dig och mig. Han vill visa oss att han vet allt om oss. Detta sker på ett personligt sätt. Den ena personens upplevelse är inte lik den andras, men det samstämmiga vittnesbördet är att Gud vill visa sin omsorg och makt genom Jesus vår Frälsare. Har du öppnat ditt hjärta för honom, eller är han fortfarande en främling för dig.

"Om du inne i ditt hjärta känner törst, så är det Jesus du behöver allra först. Släpp honom in, släpp honom in. Ty det är Jesus du

"behöver allra först."

När Jesus möter en människa så ser han den människans potential. Han säger till den människan: "Jag ser dig." Det händer något i den människans inre. Så sa Jesus till Natanael:

"Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet."

Efter denna uppl

evelse, så var Natanael färdig med sin trosbekännelse:

"Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."

Jesus lovade honom att han skulle få se och uppleva ännu mer. Samma gäller för oss som tror på Jesus och följer honom i dag. Vi ska få se ännu mer på vår trosvandring. Än är det inte slut. Det bästa kanske ligger framför oss. Jag vill gärna tro det och har bestämt mig att följa Jesus.

Låt mig få sluta mitt inlägg med en text av Lina Sandell-Berg, som vänder sig till dig med en fråga:

"Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig?

Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut, har du inte mod att börja, säg hur går det då till slut?

Inte kan den staden döljas, vilken ligger på ett berg. Inte kan den tro fördöljas, varav livet har sin färg.

Har din Frälsare fått bliva för ditt hjärta verkligt stor? Är du redo att bekänna inför världen vad du tror?

Pröva dig det gäller livet. Den som ej är med är mot. Har du hittills motstått Herren, böj dig nu vid korsets fot.

Bed om frälsning, bed om rening, genom Jesu Kristi blod. Bed om kraft att följa honom, bed on heligt hjältemod.

O besinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan. Strid, och sedan evig frid."(Segertoner 490)

Fortsättning följer med titeln Kan något gott komma ifrån religion?