Twingly statistik

lördag 22 februari 2014

Rättfärdighet

Rättfärdighet är den trohet mot gjorda överenskommelser som skapar ett gott förhållande emellan människor.

Sam­ma tänkesätt tillämpas på förhållan­det mel­lan människor och Gud. Rättfärdig­het gente­mot Gud är tro­het mot ho­nom.
Låt oss ta ett exempel på rättfärdighet emellan människor: ”Jag lovar dig att komma och utföra ett arbete åt dig en viss tid och du väntar. Så kommer jag precis så som jag lovat i rätt tid och utför det arbete som vi kommit överens om. Du känner dig nöjd och ett gott förhållande skapas emellan oss.”

Detta är ett exempel på vad rättfärdighet är, men det betyder inte att vi är rättfärdiga mot varandra. Tvärtom. Vi sviker ofta gjorda överenskommelser och löften. Detta gäller också vårt förhållande med Gud. All vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad Alla våra egna försök att bättra på våra goda gärningar.

Ja bibeln går så långt så att den säger: ”Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda..”
Vi har misslyckats med vår trohet mot Gud. Ingen människa blir rättfärdig inför Gud genom laggärningar.

Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen..en rättfärdighet från Gud, genom tron på Jesus Kristus, för alla som tror.

En ny överenskommelse har upprättats mellan Gud och människor genom Jesus Kristus. Den nya rättfärdigheten är en gudomlig egenskap som vi får ta emot av nåd.

Utan att ha förtjänat det blir vi rättfärdiga  av hans nåd, eftersom han har friköpt oss genom Kristus Jesus.

Därför kan ingen längre döma mig för den skuld jag delar med hela mänskligheten. Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Han (Kristus) har gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag genom sitt offer, då han dömde synden i människan.

Därför kan lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur..

Om vi tillhör Kristus Jesus så bor Guds Ande i oss. När vi lever ett andligt liv så innebär det att vi är fullkomligt fria från skuld och dom.

Rättfärdiggörelsen genom tron är en pågående process. Vi längtar efter det rättfärdighetens rike som skall komma och önskar att även du som läser detta bär på denna längtan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar