Twingly statistik

fredag 1 april 2022

Att binda och att lösa

 

Matteus 28:18-20 

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden. 19Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, 20lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.”


Det var Jesus som talade om sin makt i himmelen och på jorden. På grund av att Jesus har all makt i himmelen och på jorden kan han sända ut lärjungar, till att predika och döpa människor, och lära dem att hålla allt vad han befallt, alla dagar intill tidens ände.


Jesus markerade med dessa ord, som kallats för missionsbefallningen, att en ny tid var inne. En tid då ondskans makt är bruten. Jesus proklamerade denna seger som gäller en gång för alla. Den segern är redan vunnen. Det står skrivet i Hebreerbrevet 9:12 att Jesus trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Jesu kropp blev offrad en gång för alla. Jesus ensam är den som äger denna fullkomliga makt över himmel och jord. Han ensam kommer att stå som slutsegrare vid tidens ände, då döden slutligen blir honom underlagd.


Nu finns det några som har missförstått de här orden och menar att det är vi som har makt, men detta finns inget stöd för i Skriften. När Jesus befaller sina lärjungar att gå ut och göra alla folk till lärjungar så säger han att det skall ske i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.


Att påstå att vi skulle ha samma makt som Jesus kan inte vara i överensstämmelse med vad Bibeln lär. De som hävdar detta tar ofta ord från olika ställen i Skriften och menar att det är vårt uppdrag att uppträda med samma auktoritet som Jesus. Då tar man ofta fram ett bibelord i Matt 18:18 där det står: Amen: säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Det finns en del som menar att vi skall binda demoner och Satan, men en sådan auktoritet finner jag inte något stöd för i Skriften.. För detta varnas det för bland annat i Judasbrevet vers 9.


Nu tror jag emellertid att även vi kan binda och lösa, men det är inte vårt uppdrag. Det finns en sådan mekanism som ofta uppträder ibland oss, där vi utövar ett kontrollbehov över varandra, men detta är andligt högmod och ingenting som befrämjar Guds rikes tillväxt.

Tillägg: "Den som tillhör Jesus och bekänner sin tro på Gud är inte bunden av några demoner eller makter utan kan frimodigt nalkas Gud. "Ge­nom ho­nom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på ho­nom kan vi frimo­digt nal­kas Gud." Ef. 3:20. "Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten." Hebr. 10:22"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar