Twingly statistik

tisdag 12 februari 2013

Farlig religion?

Läs mitt tidigare inlägg: "Guds Israel eller staten Israel.
Läs Ingvar Laxviks insändare i Dagen Fel Israel?
Om detta skriver Dessa mina minsta bröder

Finns det anledning att tro att religion kan vara farlig, som en del högljudda företrädare filosofi och naturvetenskap hävdar? Att den skulle korrumpera människors sinnen och leda till terrorism och våld. Keith Ward som är en av Englands främsta filosofer och teologer tar upp de här frågorna i sin bok ”Den farliga religionen” Han argumenterar där bland annat att mänskligheten skulle vara betydligt värre däran utan religion och det skulle finnas mycket litet hopp för framtiden. ”Det som gör övertygelser onda är inte religionen, utan hatet, okunnigheten, makthungern och likgiltigheten inför andra.”
Trots detta tror jag att religionskritiken ibland kan vara befogad, vilket framgår av följande citat ur boken ”Den farliga religionen” av Keith Ward sidan 42-44:
"Våldstexter
Islam kan användas för att piska upp hat och hämdlystnad- det kan också kristendomen och judendomen under rätta ekonomiska förhållanden- eftersom religionen grundades i opposition mot tidigare sedvänjor och övertygelser, och eftersom den allt emellanåt varit tvungen att kämpa för att bevara sitt oberoende eller själva sin existens. Därför finns det texter som försvarar våldsanvändning i självförsvar, och som kritiserar trons fiender. I judendomen kan man alltid hitta lösryckta texter med gamla förlegade regler från Femte Moseboken som tycks rekommendera folkmord på kananéer eller som verkar ge judarna äganderätt till området mellan Nilen och Eufrat.
 I Kristendomen har man hittat texter som ger kristna rätt att räkna ”judarna” som Kristusmördare, eller tvångsomvända människor.
Sådana texter existerar, men den avgörande frågan är vad som får människor att göra lösryckta texter till centrala texter som ska tillämpas bokstavligt under helt andra omständigheter i modern tid. Det finns ingenting i själva religionen som får dem att göra det. Varje tradition har ju utvecklat förfinade sätt att balansera dessa texter mot andra och vanligen senare tolkningar som betonar det som är mer grundläggande- Guds befallning att visa medkänsla och barmhärtighet.
Den muslim som i dag citerar Koranen eller Hadith (uppteckningarna av Profetens yttranden) som stöd för att islam ska tvångsomvända världen till islam går stick i stäv mot alla lärda traditioner inom Islam. I sådana traditioner tolkas jihad, som betyder att sträva, i första hand som hjärtats strävan att lyda Gud. Bara i andra hand uppfattas jihad som våldsanvändning. Och då inskränker det sig, enligt en samstämmig muslimsk akademisk uppfattning till försvaret av islam eller muslimska länder mot orättvisa angrepp- en lärosats som de flesta både religiösa och sekulariserade moralfilosofer godtar.
Den jude som krävde att Egypten, Syrien och Irak införlivas med Israel skulle av praktiskt taget samtliga rabbiner räknas som vansinnig. För det första är Israel en icke-religiös stat som inte åberopar religionen för sitt existensberättigande. Ur ortodox religiös synpunkt är 
”löftet” om *)landet från Dan till Beer Sheva är förlegat i och med att **) templet förstörts och prästadömet avskaffats. Det utgör ingen ursäkt för aggressionen mot Palestina. Ja de bibliska befallningarna att vårda sig om ”främlingen” som bor i det heliga landet uppväger alla påbud från ett gammalt erövringskrig som ägde rum (om det nu alls gjorde det) för tusentals år sedan. På samma sätt beklagar det övervägande flertalet kristna kyrkor korstågen och förföljelsen av judarna som fullständiga missförstånd av Jesu bud att älska sina fiender och att söka fred och försoning, och inte låta sig styras av ilska och hämdlystnad.
Religiösa skrifter kan missbrukas. Men typiskt för den sortens missbruk är att man blundar för de heliga skrifternas viktigare frågor-att älska Gud och sin nästa och sträva efter medkänsla och barmhärtighet. Man rycker ut texter ur deras sammanhang och tillämpar dem utan att bry sig om historien eller de gängse tolkningstraditionerna.
Kort sagt kan människor upptända av raseri och hat alltid hitta passande texter. Men de kan bara användas på det sättet genom att man blundar för de akademiska tolkningstraditionerna i den aktuella religionen, genom att man vägrar gå in i ett sansat meningsutbyte kring hela den skriftliga traditionen och genom att man utifrån ett snävt urval texter drar hatiska och intoleranta slutsatser.
Menar man att religiösa texter skapar intolerans måste man samtidigt fråga sig vad som får människor att välja dessa texter, som enligt religiösa experters samstämmiga uppfattning gällde situationer i ett avlägset förflutet, och som sedan dess modifierats både av specifika texter och av skriftens anda över lag. Man kan bara svara på den frågan genom att undersöka de sociala sammanhang, där man väljer sådana texter i allmänhet i allmänhet sammanhang  präglade av sociala och ekonomiska orättvisor och utanförskap. Kort sagt är det hat och intolerans som gör att man väljer religiösa texter som tycks ge moraliskt stöd åt förvrängda naturliga tendenser.***) Det är inte religonen som ger upphov till intolerans. Det är intoleransen som använder religionen för att ge påstått ”moraliskt” stöd åt intoleransens verkliga orsak-(min markering) – hatet mot dem som man befogat eller obefogat uppfattar som förtryckare eller som hot mot ens egen säkerhet "

*) Landet från Dan till Beer-Seba omtalas nio gånger i Bibeln på följande bibelställen: 
1. Dom. 20:1,  ..”och menigheten församlade sig som en man, från Dan ända till Beer-Seba.”
2. 1. Sam. 3:20  ”och hela Israel från Dan till Beer-Seba förstod att Samuel var ombetrodd att vara Herrens profet.”
3. 2. Sam. 3:10  ”att i stället Davids tron blir upprest över både Israel och Juda från Dan ända till Beer-Seba.”
4. 2. Sam. 17:11  ”Låt hela Israel från Dan ända till Beer-Seba församla sig till dig.”
5. 2. Sam. 24:2  ”Då sade kungen till Joab, hövitsmannen för hans här:”Far igenom alla Israels stammar från Dan ända till Beer-Seba och anordna en folkräkning.”
6. 1. Krön. 21:2  ”Räkna Israel från Beer-Seba till Dan.”
7. 2. Sam. 24:15  ”Under den (pesten) dog av folket från Dan till Beer-Seba 70000 män.”
8. 1. Kung. 4:25  ”var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd från Dan ända till Beer-Seba.”
9. 2. Krön. 30:5  ”och de beslöt att låta tillkännage i hela Israel, från Beer-Seba ända till Dan, att man skulle komma och fira Herrens, Israels Guds påskhögtid i Jerusalem.”

**)Det tempel som omtalas i nya testamentet beskrives i Apg. 17:24 : ”Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand.” Dessutom i 1 Kor.3:16: ”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er.”

***)Det som gör övertygelser onda är inte religionen, utan hatet, okunnigheten, makthungern och likgiltigheten inför andra.”
(”Keit Ward: Den farliga religionen.”)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar