Twingly statistik

torsdag 10 juni 2021

Guds ord och människors regler

 

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.”

Hebr. 4:12


Det inledande ordet ”ty” innebär att jag har citerat bibeltexten ur ett sammanhang. Därför är det viktigt att förstå hela sammanhanget.


Det handlar om ”olydnad” eller ”ohörsamhet.” till det som Gud en gång har sagt.


Vi kanske tar för givet att Gud alltid skall låta oss vara i stånd till att höra, så att vi när som helst ska kunna svara på hans tilltal. Då glömmer vi bort att Gud hatar ohörsamheten. Ja så står det skrivet.


Den som har öron till att höra han höre.”Luk. 8:8.


Orden vänder sig till dem som har hörselförmåga, inte till dem som saknar den. Den som saknar hörselförmåga kan inte ställas till ansvar för ohörsamhet. Det är viktigt att känna till till vilka det är som Gud talar till i det här sammanhanget. Det är till alla dem som både hört och sett, men som nu plötsligt blivit döva och ohörsamma.


I fyrtio år hade han låtit folket få se hans gärningar i öknen och det var verkligen inga småsaker de fick vara med om. Stora under och tecken hade skett, men trots detta hade de slagit dövörat till, ja det står till och med att de hade farit vilse i sina hjärtan, de ville inte följa Guds vägar.”


Här uttalas tydligt en varning till Guds folk, observera inte i första hand till dem som inte bekände sig tillhöra Guds folk, utan först av allt till dem som tillhörde det utvalda folket. Detta var ju i det gamla förbundets tid och då fanns det bara ett folk, det judiska folket som kallades Israels barn. Det var till detta folk som Gud riktade en kraftig varning för ohörsamhet.


Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar under fyrtio år.” Hebr. 3:8-9.


Det handlar om att Gud talar till oss på samma sätt som han alltid har talat. Han talar till oss genom sitt ord och det är kraft i hans ord. Låt mig fråga dig om du kan höra honom tala. Han talar många gånger och på många sätt. Han talar genom bruset av många röster. Han blottlägger hjärtats uppsåt och tankar, ja han genomskådar oss.


Det är kraft i hans ord. Gud talar med kraft genom sitt ord. Det handlar om en urkraft, som är starkare än alla teorier och intellektuella uppfattningar och åsikter. Om det inte kan förklaras så vågar jag hävda att det kan erfaras. Du begriper det inte, men Guds närvaro kan på olika sätt förnimmas.


I vår tid, som är denna tidens slut så står det att han talar till oss genom sin son, Jesus Kristus. Kraften har blivit inkarnerad i en människokropp. Ordet blev kött. Gud blev människa och tog sin boning i Jesus Kristus


Det var till Guds folk som varningen riktades. De hade sett och hört, men trots detta avfallit.


Ty människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse” Hebr. 6:4-6


En tröst är det att läsa fortsättningen i texten Hebreerbrevets författare skriver uppmuntrande till brevets mottagare:


Men vad er sak beträffar, mina kära, är jag trots dessa ord övertygad om att det ligger bättre till och att ni är nära frälsningen.” Hebr. 6:9


Om man känner ånger över sitt andliga tillstånd och längtan efter att få möta Gud, så kan vi vara säkra på att vägen genom Jesus Kristus alltid är öppen för dem som vill leva i hans förlåtelse, men

om vi en gång har fått smaka den tillkommande världens krafter och avfallit så är läget mycket allvarligt.


Den tillkommande världens krafter har förskottskaraktär. Vi sjunger i en gammal väckelsesång:

Ty vad vi smakat här en droppe endast är av sällhetshavet ovan där.”


Det handlar om att återupptäcka de källor vi en gång har upptäckt och återuppleva det som vi en gång har upplevt.


Ja det är kraft i Guds ord. Jesus Kristus är stor. Är du verkligen beredd på att få möta honom? Nu när han talar till dig och manar dig till att uppsöka honom på nytt. Han är dig mycket nära just nu.


Jag kommer nu till min andra punkt i min predikan.


Vi får då gå till en bibeltext i Matteus evangelium det 15:e kapitlets 6:e vers där Jesus säger så här:


Så sätter ni nu Guds ord ur kraft för era reglers skull.”


Det handlar här om Guds bud/ord och människors regler.


Fariséerna och de skriftlärde var irriterade på att Jesu lärjungar bröt mot fädernas regler. De var verkligen förargade och deras förargelse riktades mot Jesus eftersom deras inställning till honom var fientlig. De ville i själva verket komma åt Jesus och söka bevisa att lärjungarnas brott mot fädernas regler var ett brott mot Gud. Det sätt på vilket de framförde sin kritik avslöjade deras hatiska och hycklande inställning till Jesus.


Jesus sa till dem att de påstod att Gud hade sagt något som han egentligen aldrig hade sagt.

Vad hade då Gud sagt?:


Visa aktning för din far och din mor och den som smädar sin far eller sin mor skall dö.” Matt. 15:4


De hade ändrat detta och menade att en tempelgåva kunde ersätta hjälpen som människor skulle ha gett sina föräldrar.


Jesus avslöjade deras inställning till Guds ord genom att citera det som profeten Jesaja en gång talat:


Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sade: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.”Matt 15:7-9.


Jesus hade verkligen genomskådat deras falska attityd. Han beskriver dem som blinda ledare för blinda och han avslöjar dem genom att beskriva varifrån deras tankar kommer.


Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened och förtal. Det är detta som gör människan oren, men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren.” 15:19-20


Min tredje och sista punkt handlar om skillnaden mellan Guds ord och människors regler, nämligen hjärtats inställning.


Kommer inte både det onda och det goda ifrån människohjärtat? Jo visst är det så. Det är ifrån människohjärtat som själva livet utgår. Men det onda hjärtat kan bli omskapat genom Guds förvandlande kraft. Det visste konung David när han hade blivit avslöjad av profeten Natan efter mordet på hetiten Uria, BatSebas make. Trots den svåra synden David begått blev hans bön besvarad.


Han bad:


Skapa i mig Gud ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande” Ps.51:12


Det kan aldrig bli för sent att be en sådan bön och den blir alltid jakande besvarad.


I Psaltarens 32:a psalm lovsjunger David hur han fått sin synd förlåten:


Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta, Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.”


Hur kan man upptäcka en människa som fått sitt hjärta omskapat? Jag tror säkert att det syns i ögonen, tonfallet och kanske också i orden, men kanske allra mest i kärleksfulla handlingar mot medmänniskor. Hjärtat är människans innersta. Anden bor i hjärtat och är vår egentliga identitet. Anden i våra hjärtan bor både i himlen och på jorden och det behöver inte vara så abstrakt som det låter. Ett rent hjärta väljer att alltid förlåta och låter sig inte förvillas av bitterhet och hat, ser det bästa hos varje människa och vill andra väl. Ett rent hjärta älskar livet både här på jorden och känner samtidigt en dragning till den kommande världens krafter.


Det är skillnad mellan Guds bud och människors regler. Kristus kom till denna världen för att uppfylla lagen. Det är själva syftet med lagen. Inte att straffa dem som överträder, utan i stället att göra som Jesus gjorde; uppsöka och frälsa det som var förlorat.


Vi kan också uppfylla lagens syfte. Det gör vi genom att älska Gud och våra medmänniskor. När människor drivs av hat och hämndlystnad och samtidigt skapar egna regler så menar Jesus att de sätter Guds ord ur kraft. Det vill säga de missbrukar Guds ord och tolkar det för sina egna syften.


Det är detta som kallas för selektiv bibeltolkning. Man tolkar bibeln utifrån sina egna syften för att skapa en lära som man anser vara grundad på bibelns auktoritet där bokstavstron är själva utgångsregeln för läran. Är det detta Jesus menar när han säger att de sätter Guds ord ur kraft? Observera att det är en fråga och inte ett påstående. Om vi använder bibeln för att beskriva något som inte är förankrat i verkligheten utan i vår egen fantasi så är vi som fariséerna och de skriftlärda. Vi skapar regler som vi funnit i en selektiv bibeltolkning och det är inte då Guds ord vi förkunnar.


Jesus visar oss en helt annan väg i Johannesevangeliets 13:e kapitel versarna 34-35:


Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek.”


Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv, men om ni biter och sliter i varandra, är det fara att ni gör slut på varandra” Gal. 5:14-15


Kärleken är lagens uppfyllelse och lagen sammanfattas i detta enda bud, att älska sin nästa som sig själv och det räcker Eller gör det inte det? Är det övertro att säga att kärleken övervinner allt utan att man anstränger sig? Om man i stället för att tro att kärleken ska lösa alla problem ser kärleken som drivkraften för att själv lösa problemen blir förutsättningarna genast mycket bättre. Kärleken blir då själva inspirationskällan till ökad medvetenhet om mig själv och min nästa.


Jag tror det Jesus har sagt om sig själv.: ”Jag är vägen, sanningen och livet.”


Han är summan av sanningen som vi möter i Guds ord, i bibeln. Det räcker längre för mig än alla människoregler, både dem som funnits tidigare och dem som skapas på nytt igen. Ibland tyvärr med alltför klåfingriga händer. Jag skulle önska att även du som läser detta vill tro och ta emot Guds verksamma och levande ord, som blottlägger alla hjärtats uppsåt och tankar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar